MEDIA

Nanexa publicerar delårsrapport för januari-juni 2023

23 augusti, 2023
- Regulatoriskt - Delårsrapport

Stark preklinisk framdrift med NEX-22, positiva fas 1-data med NEX-20 och flera partnerprojekt i preklinisk utvärdering

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2023

 • Nanexa AB meddelade i juni att rekrytering och dosering har slutförts i Fas 1-studien med NEX-20. Sedan december 2022 har friska frivilliga administrerats singeldoser i tre på varandra följande eskalerande dosgrupper. Data för farmakokinetisk profil, säkerhet och tolerabilitet har samlats in för den sista dosgruppen och resultat förväntas presenteras under hösten.
 • Nanexa skrev avtal med kontraktsforskningsbolaget (CRO) Profil i Neuss, Tyskland, inför den kommande fas I-studien med NEX-22, en månadsdepå av liraglutid för behandling av typ 2-diabetes och i förlängningen även obesitas (fetma). Profil är högspecialiserat på tidiga kliniska studier inom diabetes och obesitas och har ett utmärkt globalt anseende för sitt genomförande av klinisk forskning inom dessa båda indikationer.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Nanexa erhöll i augusti farmakokinetiska data från den kliniska Fas 1-studien med NEX-20 som konfirmerade tidigare prekliniska resultat och visade en frisättningsprofil av lenalidomid i olika doser upp till 21 dagar. Slutliga data på säkerhet och tolerabilitet förväntas i oktober och hittills rapporterade lokala biverkningarna med NEX-20 har varit begränsade och övergående.
 • Nanexa meddelade att en ny preklinisk studie av NEX-22 i minigrisar bekräftar en lång frisättningsprofil av liraglutid, vilket tidigare setts i råtta. Data visar att en frisättningsprofil av NEX-22 kan erhållas i minst 28 dagar vilket var den farmakokinetiska studiens längd och målet med studien.

Sammanfattning av rapportperioden 1 april – 30 juni 2023

 • Omsättningen uppgick till: 7 655 (211) kSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -10 067 (-15 854) kSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till: -9 951 (-16 224) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -0,16 (-0,32) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till: -22 141 (-20 822) kSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång: 38 358 (66 904) kSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 30 juni 2023

 • Omsättningen uppgick till: 15 828 (509) kSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -18 770 (-28 185) kSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till: -18 553 (-28 594) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -0,31 (-0,56) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till: -42 824 (-38 756) kSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång: 38 358 (66 904) kSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://nanexa.com/finansiella-rapporter/.

Rapportkommentar 23 augusti kl 11:00
En livesänd kommentar med vd David Westberg och styrelseordförande Göran Ando hålls den 23 augusti kl. 11:00 via Infront Direkt Studios och tittarna ges möjlighet att ställa frågor via chat.

Rapportkommentaren kommer att finnas tillgänglig här.

Rapportkommentaren kommer även att läggas upp på Nanexas hemsida i efterhand.