MEDIA

Nanexa publicerar delårsrapport för januari-mars 2023

4 maj, 2023
- Regulatoriskt - Delårsrapport

Positiva prekliniska data med NEX-22, NEX-20 fas I fortgår och bra framdrift i partnerprojekten

Väsentliga händelser under första kvartalet 2023

  • Nanexa AB meddelade lyckat utfall i den första prekliniska studien med NEX-22. I en enmånadsstudie på råttor har singeldoser av två olika PharmaShell®-formuleringar studerats i olika doser. Resultaten visar en kontrollerad frisättning av liraglutid, med plasmaexponering över 28 dagar för NEX-22 jämfört med cirka 2 dagar för en lösning av liraglutid utan PharmaShell.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari-31 mars 2023

  • Omsättningen uppgick till: 8 173 (298) kSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -8 703 (-12 331) kSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till: -8 603 (-12 370) kSEK
  • Resultat per aktie uppgick till: -0,14 (-0,24) SEK
  • Periodens kassaflöde uppgick till: -20 682 (-17 934) kSEK
  • Likvida medel vid periodens utgång: 60 500 (87 726) kSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida via följande länk, https://nanexa.com/finansiella-rapporter/.

Rapportkommentar 4 maj kl 15:00
En livesänd kommentar med CFO Björn Svanström hålls den 4 maj kl. 15:00 via Infront Direkt Studios och tittarna ges möjlighet att ställa frågor via chat.

Rapportkommentaren kommer att finnas tillgänglig visa denna länk.
Rapportkommentaren kommer även att läggas upp på Nanexas hemsida i efterhand.