MEDIA

Nanexa publicerar delårsrapport för januari-mars 2024

3 maj, 2024
- Regulatoriskt - Delårsrapport

Förberedelser för start av klinisk studie med NEX-22 pågår och samarbetet med Novo Nordisk utvecklas väl

Väsentliga händelser under första kvartalet 2024

  • Inga väsentliga händelser under kvartalet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Nanexa meddelade att i den pågående granskningsprocessen av den kliniska prövningsansökan för fas I-studien med NEX-22 har ytterligare kompletteringar efterfrågats från tyska läkemedelsmyndigheten, vilket i den nya europeiska regulatoriska processen tar mer tid än förväntat. Bolaget bedömer att man kan erhålla godkännande och komma igång med studien mot slutet av andra kvartalet 2024.

Finansiell översikt

1 januari – 31 mars 2024

  • Omsättningen uppgick till: 7 754 (8 173) kSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -3 363 (-8 703) kSEK
  • Periodens resultat uppgick till: -2 823 (-8 603) kSEK
  • Resultat per aktie uppgick till: -0,02 (-0,14) SEK
  • Periodens kassaflöde uppgick till: -17 328 (-20 682) kSEK
  • Likvida medel vid periodens utgång: 47 839 (60 500) kSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://nanexa.com/finansiella-rapporter/.

Rapportkommentar 3 maj kl 12:00

En livesänd kommentar med vd David Westberg hålls den 3 maj kl 12:00 via Infront Direkt Studios och tittarna ges möjlighet att ställa frågor via chat.

Rapportkommentaren kommer att finnas tillgänglig via denna länk.

Rapportkommentaren kommer även att läggas upp på Nanexas hemsida i efterhand.