MEDIA

Nanexa publicerar delårsrapport för januari – september 2021

10 november, 2021
- Regulatoriskt - Delårsrapport

Betydande ordrar och paus i NEX-18-studien

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2021

 • Nanexa slutförde under juli den fullt garanterade företrädesemission som beslutats i juni 2021, med stöd av bemyndigande från årsstämman, vilket tillförde bolaget 107 miljoner kronor efter emissionskostnader.
 • Europeiska patentverket (EPO) meddelade i juli avsikten att bevilja ett europeiskt patent avseende Nanexas PharmaShell®-teknologi.
 • Nanexa erhöll två ordrar för ytbehandling av ett större antal sensorer för detektion av radioaktiva isotoper av ädelgasen xenon, från två amerikanska kunder till ett sammanlagt värde av cirka 1,7 miljoner kronor.
 • Nanexa beslutade i slutet av september att pausa inkluderingen av patienter i bolagets fas I-studie med NEX-18, en depåberedning av 5-azacitidin, på grund av måttliga hudreaktioner vid injektionsstället. En utredning av orsaken inleddes tillsammans med klinikerna som deltar i studien.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Nanexa mottog beslut från Finansinspektionen att betala sanktionsavgift om 1 000 000 kronor avseende en händelse som inträffade 2017.
 • Nanexa tecknade ytterligare ett så kallat Material Transfer and Feasibility Study Agreement med en av bolagets befintliga kunder, för utvärdering av PharmaShell®-teknologin med en specifik biologisk läkemedelssubstans.
 • Kompletterande prekliniska studier inleddes i oktober för att utreda vad som har orsakat de måttliga hudreaktioner som uppkom i bolagets fas I-studie med NEX-18, en depåberedning av 5-azacitidin.

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli – 30 september 2021

 • Omsättningen uppgick till: 826 (530) kSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -7 857 (-3 814) kSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till: -7 904 (-3 894) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -0,18 (-0,18) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till: 91 203 (-8 098) kSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång: 119 799 (25 990) kSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 30 september 2021

 • Omsättningen uppgick till: 1 704 (1 819) kSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -22 776 (-13 713) kSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till: -22 912 (-13 914) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -0,75 (-0,71) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till: 107 108 (14 612) kSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång: 119 799 (25 990) kSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på vår hemsida via följande länk, https://nanexa.com/finansiella-rapporter/.