MEDIA

Nanexa slutför den första delen av den riktade emissionen till Applied Ventures

12 januari, 2021
- Regulatoriskt pressmeddelande

Den 17 december 2020 meddelade Nanexa AB (publ) (”Nanexa” eller ”Bolaget”) att Bolaget ingått ett investeringsavtal med Applied Ventures, LLC (”Applied Ventures”) genom vilket Applied Ventures avser att investera upp till 3 miljoner USD i Nanexa under 2021 för att stödja fortsatt utveckling och expansion. Idag, den 12 januari 2021, har Nanexas styrelse beslutat, med stöd av det bemyndigande som erhölls på årsstämman den 2 juni 2020, att emittera 686 492 aktier och 3 558 278 teckningsoptioner (den ”Riktade Emissionen”) till Applied Ventures. I enlighet med investeringsavtalet har teckningskursen för aktierna i den Riktade Emissionen fastställts till den volymviktade genomsnittskursen (”VWAP”) under perioden den 22 december 2020 till och med den 11 januari 2021 med avdrag för fem procent, motsvarande 11,99 SEK per aktie.

”Vi är mycket glada över att välkomna Applied Ventures som ny industriell investerare. Deras stöd är ett stort erkännande av PharmaShell® och Nanexas framtida potential. Det finns en sann synergi mellan bolagen och en gemensam drivkraft att utveckla ALD-teknologin inom läkemedelsområdet. Samarbetet möjliggör byggnationen av en komplett GMP-klassad anläggning för tillverkning av kliniskt prövningsmaterial, inklusive för fas III-studier”, säger Nanexas vd David Westberg.

VWAP-perioden är nu avslutad och den volymviktade genomsnittskursen under perioden uppgår till 12,62 SEK. Teckningskursen för aktierna i den Riktade Emissionen uppgår till VWAP-kursen med avdrag för fem procent, motsvarande 11,99 SEK per aktie. Den första delen av den Riktade Emissionen uppgår till 1 miljon USD. Investeringsbeloppet i SEK för den första delen ska bestämmas av den genomsnittliga växelkursen USD/SEK under VWAP-perioden, vilken uppgår till 8,23. Investeringsbeloppet i den första delen av den Riktade Emissionen uppgår således till 8 231 039 SEK. Följaktligen har Nanexas styrelse beslutat om en riktad emission om 686 492 nyemitterade aktier och 3 558 278 teckningsoptioner av serie 2020/2021 till Applied Ventures. Genom den första delen av den Riktade Emissionen kommer aktiekapitalet att öka med 88 846,73 SEK till 2 835 666,73 SEK. Utspädningen uppgår till cirka 3,1 procent.

För emissionens andra del har Applied Ventures möjligheten, men inte skyldigheten, att teckna upp till 3 558 278 aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2020/2021. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under två olika teckningsperioder; 1-15 april 2021 respektive 1-15 december 2021. Applied Ventures beslutar om hur många teckningsoptioner som ska utnyttjas under varje teckningsperiod. Teckningspriset i emissionens andra del ska vara lika med VWAP under de tio handelsdagarna omedelbart före respektive teckningsperioder, minus tio procent.

Syftet med den Riktade Emissionen och anledningen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda Bolagets ägande med en strategisk, industriell investerare, samt att kunna genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Nanexa tillförs genom den Riktade Emissionens första del cirka 8,2 MSEK före emissionskostnader. Kapitalet från den Riktade Emissionen kommer att användas för att stödja Bolagets expansion i allmänhet och den ökade produktionskapaciteteten i synnerhet.