MEDIA

Nanexa tecknar ett exklusivitets- och utvärderingsavtal värt 46,1 MSEK och genomför en riktad emission till Novo Nordisk om 17,2 MSEK

21 december, 2022
- Regulatoriskt pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Nanexa AB (publ) (“Nanexa” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har tecknat ett så kallat Material Transfer and Feasibility Study Agreement (”Utvärderingsavtalet”) med det ledande globala läkemedelsbolaget Novo Nordisk A/S (”Novo Nordisk”) för utvärdering av Nanexas drug delivery-system PharmaShell® tillsammans med Novo Nordisks produkter. Som en del av Utvärderingsavtalet kommer Nanexa att erhålla betalningar om cirka 46,1 MSEK för att ge Novo Nordisk exklusivitet, samt för det arbete som utförs under Utvärderingsavtalet, varav cirka 41,7 MSEK är en initial betalning vid undertecknandet. I samband med ingåendet av Utvärderingsavtalet beslutade Nanexas styrelse att genomföra en riktad emission till Novo Nordisk, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 9 juni 2022, om 10 000 000 aktier till en teckningskurs om 1,72 kronor per aktie (den ”Riktade Emissionen”), varigenom Bolaget tillförs 17,2 MSEK före transaktionskostnader. Teckningskursen motsvarar en premie om 33 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktier igår. Totalt kommer Nanexa därmed att tillföras cirka 63,3 MSEK från Utvärderingsavtalet och den Riktade Emissionen.

Novo Nordisk är ett ledande globalt läkemedelsbolag, engagerat i forskning, utveckling, tillverkning och kommersialisering av farmaceutiska produkter och tillhörande utrustning för behandling av diabetes, fetma och andra sjukdomar. Under Utvärderingsavtalet kommer Novo Nordisk förse Nanexa med sina produkter och Nanexa kommer att utveckla en långverkande injicerbar substans baserad på drug delivery-systemet PharmaShell®. Den nya formuleringen kommer att utvärderas i prekliniska studier av Novo Nordisk. Som en del av Utvärderingsavtalet erhåller Nanexa en ersättning om 4,0 MUSD för exklusiviteten för Novo Nordisk att använda PharmaShell® i kombination med sina produkter, giltigt under hela exklusivitetsperioden, samt 0,425 MUSD för det arbete som utförs enligt Utvärderingsavtalet. De sammanlagda ersättningarna om cirka 4,425 MUSD motsvarar cirka 46,1 MSEK. Under exklusivitetsperioden kommer Novo Nordisk ha möjlighet att förhandla fram ett licensavtal. Nanexa kommer att kunna fortsätta utvecklandet av sitt eget produktprojekt (NEX-22) inom typ 2-diabetesområdet under hela exklusivitetsperioden.

I samband med ingåendet av Utvärderingsavtalet investerar Novo Nordisk 17,2 miljoner kronor i Nanexa genom den Riktade Emissionen. Den Riktade Emissionen omfattar 10 000 000 aktier till en teckningskurs om 1,72 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 33 procent mot stängningskursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market igår, den 20 december 2022 (”Stängningskursen”) och en premie om 10 procent mot den volymviktade genomsnittskursen för de senaste tjugo (20) handelsdagarna för Nanexas aktier på Nasdaq First North Growth Market före 20 december 2022 (”20-dagars VWAP”). Efter genomförandet av den Riktade Emissionen kommer Novo Nordisks ägande i Nanexa att uppgå till cirka 16,5 procent av Bolagets aktier och röster. Den Riktade Emissionen medför en utspädning om cirka 16,5 procent av Bolagets aktier och röster. Efter den Riktade Emissionen kommer antalet aktier i Nanexa att uppgå till 60 695 626 och aktiekapitalet i Nanexa kommer att öka med cirka 1 294 213,58 SEK till cirka 7 855 310,32 SEK. Vidare åtar sig Novo Nordisk som en del av den Riktade Emissionen att teckna sin pro rata-andel i det fall att Nanexa skulle genomföra en företrädesemission före den 31 december 2023 upp till maximalt 2,0 MUSD. Åtagandet är villkorat av att vissa villkor möts.

Nettolikviden från den Riktade Emissionen avses främst att användas för stärka att Bolagets finansiella ställning, och för att möjliggöra planerade prekliniska och kliniska studier samt andra värdeskapande aktiviteter till stöd för PharmaShell® och NEX-projekten.

Syftet med den Riktade Emissionen, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är (i) att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt förvärva kapital samt att finansiera det gemensamma utvecklingsprojektet mellan Bolaget och Novo Nordisk i enlighet med Utvärderingsavtalet, (ii) att tillföra en strategiskt viktig och kapitalstark aktieägare till sin aktieägarbas, som är villig att delta i Bolagets framtida utveckling, (iii) att Novo Nordisk kommer att tillföra värdefull bransch- och sektorkunskap till Bolaget, och (iv) att en företrädesemission, till skillnad från en riktad emission, inte skulle säkerställa att Novo Nordisk faktiskt blir aktieägare för det fall företrädesemissionen fulltecknas. Styrelsen bedömer vidare att det skulle innebära en risk för Bolaget att inte kunna tillgodose det kapitalbehov som är förknippat med affärsplanen till förmånliga villkor i det rådande marknadsläget. Följaktligen är styrelsens samlade bedömning att skälen för att genomföra den Riktade Emissionen på detta sätt, i detta specifika fall, väger tyngre än det skäl som motiverar huvudregeln om emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, samt att det därför ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse med en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och Novo Nordisk. Teckningskursen överstiger Stängningskursen med 33 procent och 20-dagars VWAP med 10 procent. Befintliga aktieägare har därmed under den senaste tiden haft goda möjligheter att förvärva aktier på liknande eller mer förmånliga villkor. Då den Riktade Emissionens teckningskurs inte obetydligt överstiger både Stängningskursen och 20-dagars VWAP, anser styrelsen att teckningskursens marknadsmässighet har säkerställts.

Göran Ando, Styrelseordförande, kommentar:
”Jag är väldigt nöjd över att vi genom Utvärderingsavtalet med Novo Nordisk, samt den Riktade Emissionen ger Nanexa goda förutsättningar att fortsätta utveckla Nanexa till ett världsledande läkemedelsbolag för utveckling av långverkande injicerbara läkemedel baserat på vår unika PharmaShell®-teknologi. Samarbetet med Novo Nordisk stärker Nanexas portfölj av partnerprojekt ytterligare med goda möjligheter att utvecklas till ett mer omfattande utvecklingsprogram och långsiktigt licensavtal. Avsteget från aktieägarnas företrädesrätt är inget lättvindigt beslut, men möjligheten att under rådande volatila marknadsförhållanden resa kapital med en premie och få in Novo Nordisk som strategisk partner, var starkt vägande skäl.”

Rådgivare
ABG Sundal Collier agerar sole global coordinator och bookrunner i samband med den Riktade Emissionen. Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare till Bolaget.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (“Prospektförordningen”).

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Nanexas avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Nanexa har gjort efter bästa förmåga men som Nanexa inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Nanexa. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.