MEDIA

Nanexa tillförs cirka 126,7 MSEK genom fulltecknad företrädesemission

7 juli, 2021
- Regulatoriskt pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Nanexa AB (publ) (”Nanexa” eller ”Bolaget”), meddelar idag att nyemissionen av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 126,7 MSEK före transaktionskostnader (”Företrädesemissionen”) fulltecknades. Företrädesemissionen tecknades till cirka 16,6 procent med stöd av teckningsförbindelser. Utöver tecknande med stöd av teckningsförbindelser har cirka 40,2 procent tecknat sig med stöd av teckningsrätter och cirka 14,9 procent tecknat sig utan stöd av teckningsrätter. Resterande del av Företrädesemissionen tecknades genom garantiåtaganden lämnade av den befintlige aktieägaren Rutger Arnhult via M2 Capital Management samt av externa investerare innefattande bland annat Health Runner och Modelio Equity.

Resultatet av Företrädesemissionen om 25 347 813 aktier innebär att 4 217 421 nya aktier, motsvarande cirka 16,6 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsförbindelser. Utöver tecknande med stöd av teckningsförbindelser har 10 186 731 aktier, motsvarande cirka 40,2 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter och 3 769 920 aktier, motsvarande cirka 14,9 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av teckningsrätter. Resterande del av Företrädesemissionen, uppgående till 7 173 741 aktier och cirka 28,3 procent av Företrädesemissionen, har tecknats genom garantiåtaganden lämnade av den befintlige aktieägaren Rutger Arnhult via M2 Capital Management samt av externa investerare innefattande bland annat Health Runner och Modelio Equity. Företrädesemissionen är således fulltecknad.

”Vi uppskattar stödet från våra befintliga aktieägare och välkomnar med glädje ett antal nya investerare. Emissionen säkerställer finansieringsbehovet för tydligt värdehöjande aktiviteter, framförallt i pågående och planerade studier. Vi ser fram emot de första kliniska studieresultaten senare i år”, säger David Westberg, VD för Nanexa.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har beslutats i enlighet med de fastställda tilldelningsprinciperna. Besked om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att skickas till de som är föremål för sådan tilldelning. Betalning ska ske i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Genom Företrädesemissionen kommer Nanexas aktiekapital att öka med cirka 3 280 548 SEK till cirka 6 561 097 SEK och antalet aktier kommer att öka med 25 347 813 aktier till 50 695 626 aktier.

Betalda tecknade aktier (BTA) kommer att vara föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market intill dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket och BTA omvandlats till aktier, vilket beräknas ske omkring vecka 29.

Rådgivare
ABG Sundal Collier agerade sole global coordinator och bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB agerade legal rådgivare till Bolaget.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (“Prospektförordningen”).

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Det EU-tillväxtprospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen offentliggjordes av Bolaget den 11 juni 2021. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, som är behörig myndighet enligt Prospektförordningen, och finns tillgängligt på Nanexas webbplats, https://www.nanexa.se/. Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte uppfattas som något slags stöd för Bolaget eller för kvaliteten på de värdepapper som avses i prospektet. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen. Nanexa har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon annan medlemsstat i EES utöver Sverige. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna aktier i Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Nanexas avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Nanexa har gjort efter bästa förmåga men som Nanexa inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Nanexa. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.