MEDIA

Nanexas företrädesemission på 22,9 MSEK övertecknades

22 november, 2017
- Regulatoriskt pressmeddelande
Den 20 november 2017 avslutades teckningstiden i Nanexa AB:s företrädesemission.

Företrädesemissionen tecknades till ca 25,1 MSEK, motsvarande en teckning om ca 110 %. Genom företrädesemissionen tillförs bolaget 22,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna förväntas uppgå till ca 4,6 MSEK inklusive kontant ersättning för garantiåtaganden.

VD David Westberg kommenterar resultatet i emissionen

Vi är oerhört glada och tacksamma för det förtroendet för bolaget som befintliga och nya aktieägare visat i denna emission. Med detta kapitaltillskott kan vi genomföra aktiviteter som möjliggör och befrämjar samarbeten och avtal för bolagets drug delivery-plattform PharmaShell®. Dessa aktiviteter kommer att påbörjas redan i början av 2018. Aktiviteterna kommer att inkludera vidare utveckling av PharmaShell®för att påvisa dess unika egenskaper både i laboratorieförsök och i flera djurstudier. Dessutom kommer vi, som tidigare kommunicerats, starta och driva ett eget produktprojekt baserat på PharmaShell®för att på så vis utvidga affärsmöjligheterna. Vi kommer också att öka vår närvaro på framstående kommersiella och vetenskapliga konferenser både i Europa och i USA, där resultaten från utvecklingsaktiviteterna kommer vara kritiska i kommunikationen med potentiella partners.

Antal aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Nanexa uppgå till 11 437 581 stycken och aktiekapitalet kommer uppgå till 1 480 267,50 SEK.

Handel med BTU

Handel med betalda tecknade units, BTU, kommer att ske på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registreringen beräknas ske under december 2017.

Tilldelning i företrädesemissionen

Totalt inkom anmälningar motsvarande ca 25,1 MSEK inklusive teckningsåtaganden. 2 903 579 units tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt vilket motsvarar cirka 76% procent av emissionsvolymen. De som tilldelas units utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut från och med 23 november 2017.

Rådgivare

Göteborg Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Nanexa i samband med företrädesemissionen och Mangold Fondkommission är emissionsinstitut.

Denna information är sådan information som Nanexa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2017.

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) 

Telefon: 0709 – 42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se 

www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.