MEDIA

Nyemissionen i Nanexa övertecknad

8 juni, 2015
- Regulatoriskt pressmeddelande

Den 5 juni avslutades teckningstiden i Nanexa ABs listningsemission. Aktier för 65 miljoner kronor motsvarande en teckningsgrad om 630 % tecknades i emissionen av 1 304 tecknare.

”Jag är naturligtvis oerhört glad över det stora intresset för Nanexa AB och att vi har fått ett stort antal nya aktieägare, som jag härmed vill hälsa varmt välkomna. Tack vare emissionen kan vi nu accelerera produkt och affärsutveckling för att nå utsatta mål.”, säger David Westberg, VD i Nanexa AB.

I listningsemissionen har 1 150 000 aktier emitterats, vilket medför en höjning av Nanexas aktiekapital med 148 835 kr. Nanexa AB tillförs i och med listningsemissionen 10,35 miljoner kronor före emissionskostnader vilka kommer att uppgå till 1,1 miljoner kronor.

Med anledning av den höga teckningsgraden kan full tilldelning ej ske. Tilldelning av aktier har beslutats av styrelsen i enlighet med fastställda och redovisade tilldelningsprinciper med främsta syfte att få en så bred ägarbas som möjligt.

70% av emissionen var säkerställd genom teckningsförbindelser uppgående till 18% samt garantiåtaganden uppgående till 52% av emissionslikviden. Garantiavtalen som ingicks mellan den 5 – 11 maj stipulerar att ersättningen till garanterna skall utgöras av totalt 59 939 aktier emitterade till samma kurs som i listningsemissionen det vill säga 9 kr/aktie. Denna information återfinns inte i bolagets informationsmemorandum

I syfte att bland annat utöka allmänhetens tilldelning i listningsemissionen har styrelsen, med stöd av det bemyndigande som erhölls av bolagsstämman den 7 maj 2015, beslutat om en kvittningsemission om 59 939 aktier riktad till garanterna.

Antalet aktier som emitteras i listningsemissionen samt kvittningsemissionen uppgår totalt till 1 209 939, vilket medför en total höjning av aktiekapitalet med 156 591,95 kr från 500 000 kr till 656 591,95 kr.

Avräkningsnotor kommer att sändas ut idag den 8 juni med likviddag den 12 juni.         

Första dag för handel på AktieTorget har tidigarelagts från den 24 juni till den 17 juni.

Partner Fondkommission har varit finansiella rådgivare i samband med erbjudandet.

För mer information om erbjudandet kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) 
Telefon: 0709 -42 83 03
E-post: 
david.westberg@nanexa.se

Alt.

Torben Oskarsson, Partner Fondkommission AB

031-761 22 32,

E-post: torben.oskarsson@partnerfk.se

www.nanexa.se

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal områden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca och Karolinska Institutet.