MEDIA

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO2 inleds

1 februari, 2021
- Regulatoriskt pressmeddelande

Idag, den 1 februari 2021, inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO2 som emitterades i samband med Nanexa AB:s (”Nanexa” eller ”Bolaget”) företrädesemission i februari 2020. Nyttjandeperioden pågår till och med den 15 februari 2021. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption av serie TO2 teckna en ny aktie i Nanexa till en kurs om 8,42 SEK per aktie.

”2020 var ett omdanande år för Nanexa där vi tog flera stora steg mot att bli ett riktigt läkemedelsbolag, bland annat GMP-certifikat och tillstånd från Läkemedelsverket att starta vår första kliniska studie med PharmaShell®, samt det omfattande samarbetsavtalet med Appllied Materials, Inc. Vi fortsätter nu vår resa under 2021 med genomförandet av fas I-studien i NEX-18, prekliniska studier i NEX-20 och utveckling av nya och befintliga samarbeten med partners, mm. Vi står väl rustade för fortsatt värdeskapande under 2021,” säger Nanexas vd David Westberg.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO2 i sammandrag:

Teckningsperiod
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner pågår under perioden 1-15 februari 2021 (genom samtidig kontant betalning senast kl 17.00 den 15 februari 2021).

Teckningskurs
Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje ägd teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 8,42 SEK per aktie.

Emissionsvolym
Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 tillförs Nanexa cirka 25,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 400 KSEK.

Handel med teckningsoptioner
Handel med teckningsoptioner pågår på Nasdaq First North Growth Market till och med den 11 februari 2021.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)
I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till respektive förvaltare. Möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier ges under perioden 1-15 februari 2021. För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid innan teckningsperiodens utgång.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)
Direktregistrerade kommer att få en förifylld anmälningssedel utskickad per post som ska användas för teckning. Anmälningssedeln finns även tillgänglig på Nanexas hemsida (www.nanexa.se) och Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se). I samband med att anmälningssedel skickas in till Erik Penser Bank ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier ges under perioden den 1-15 februari 2021 under förutsättning att anmälningssedel samt likvid är Erik Penser Bank tillhanda senast enligt datum angivet på anmälningssedeln. Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Erik Penser Bank ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts interimsaktier med aktier.

Viktiga tidpunkter i samband med teckningsoptionerna

Teckningsperiod: 1 – 15 februari 2021.
Sista dag för handel med teckningsoptioner: 11 februari 2021.
Betalning: Samtidig kontant betalning senast klockan 17.00 den 15 februari 2021.
Planerad kommunikation av utfall: omkring den 17 februari 2021.
Planerad omvandling av interimsaktier till aktier: v.9 2021.