MEDIA

Positiva säkerhetsresultat från djurstudie med PharmaShell®

12 september, 2017
- Regulatoriskt pressmeddelande
Efter djurstudien som Nanexa genomförde under innevarande kvartal

analyserades vävnad hos försöksdjuren med avseende på metallinnehåll.

Resultaten från studien visar att ingen ansamling av metall förekommer i lever,

mjälte, lungor eller hjärna.

PharmaShell® utgörs av skal av metalloxid (i det studerade fallet aluminiumoxid) som

appliceras direkt på partiklar av läkemedel och ger en helt tät inneslutning av

partiklarna. Detta kan ge möjlighet till styrning av läkemedelsfrisättningen samt ett

flertal andra fördelar.

I kontakter med läkemedelsindustrin har frågan rests om metall från PharmaShell®

anrikas i organ såsom lever, mjälte, lungor eller hjärna. För att verifiera att så inte är

fallet har vävnadsprover från kritiska organ tagits efter avslutad djurstudie och sedan

analyserats med avseende på aluminium.

Aluminiumnivåerna i organen hos råttor som fått PharmaShell® injicerat överstig inte

aluminiuminnehållet i organen hos kontrollgruppen, d v s ingen anrikning av

aluminium i organvävnaden kunde påvisas.

Företagets VD David Westberg kommenterar

Under produktutveckling av läkemdel som bygger på nya drug delivery-system

uppkommer ofta frågan om biodistribution, dvs om material från drug delivery

plattformen i sig, anrikas i vitala organ såsom lever, mjälte, lungor och hjärna. Därför

var det naturligt för oss att undersöka detta i den djurstudie i råtta som vi just

genomfört för att studera depåeffekten av PharmaShell®.

Dessa resultat stärker Nanexas position i samtal med framtida partners från

läkemedelsindustrin.

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0709 -42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.se

Denna information är sådan information som Nanexa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,

för offentliggörande den 12 september, 2017.

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug deliveryföretag som fokuserar verksamheten på utvecklingen

av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor

potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa

samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca och Karolinska Institutet.