MEDIA

Prekliniska data av NEX-22 bekräftar kontrollerad frisättning av liraglutid i en månad

23 mars, 2023
- Pressmeddelande

Nanexa AB (publ) meddelar idag lyckat utfall i den första prekliniska studien med NEX-22. I en enmånads studie på råttor har singeldoser av två olika PharmaShell®-formuleringar studerats i olika doser. Resultaten visar en kontrollerad frisättning av liraglutid, med plasmaexponering över 28 dagar för NEX-22 jämfört med cirka 2 dagar för en lösning av liraglutid utan PharmaShell.

”Vi är mycket glada över dessa data som visar att PharmaShell kan ge den kontrollerade frisättning av liraglutid som var målet med studien. Det är viktigt inte bara för utvecklingen för NEX-22 inom typ 2-diabetes, utan även för liknande peptidläkemedel där PharmaShell kan möjliggöra långverkande formuleringar”, säger David Westberg, vd för Nanexa.

Resultaten kommer att bekräftas i ytterligare prekliniska studier parallellt med att formuleringen optimeras inför en kommande klinisk Fas 1-studie av NEX-22.

NEX-22 FÖR BEHANDLING AV TYP 2-DIABETES
En av de vanligaste läkemedelsklasserna för behandling av typ 2-diabetes är GLP-1-analoger (glukagonlik peptid-1), som ges subkutant en gång per dag eller en gång per vecka. Liraglutid är en GLP-1-analog som idag ges med dagliga injektioner. NEX-22 är en omformulering av liraglutid som en månadsdepå för att ersätta dagens behandling med dagliga eller veckovisa injektioner av liraglutid och andra GLP-1-analoger, vilket skulle ge betydande fördelar med ökad bekvämlighet och bättre följsamhet i behandlingen.

Typ 2-diabetes är en metabol sjukdom där kroppen har svårt att reglera sockerhalten vilket leder till höga blodsockervärden. Sjukdomen uppkommer främst i övre medelåldern (>45 år) men förekomsten ökar i yngre år som en följd av alltmer stillasittande och osund kost. Vanliga symtom är bland annat trötthet, ökad törst och frekvent urinering samtidigt som bristfällig behandling kan leda till allvarliga följdsjukdomar. Målet med behandlingen vid typ 2-diabetes är att få ner blodsockervärdet, vilket är enkelt att läsa av.