MEDIA

Teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 i Nanexa har fastställts till 8,42 SEK

29 januari, 2021
- Regulatoriskt pressmeddelande

Nanexa AB (publ) (”Nanexa” eller ”Bolaget”) genomförde under februari 2020 en företrädesemission av units där varje unit innehöll fyra (4) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2. Sammantaget emitterades 3 031 978 teckningsoptioner av serie TO2. Varje teckningsoption berättigar innehavaren, under teckningsperioden 1-15 februari 2021, till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs motsvarande sjuttiofem (75) procent av den volymvägda genomsnittskursen under en period på 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden inleds, dock kan lösenpriset högst uppgå till 15 SEK per aktie.

Mätperioden för teckningskursen har pågått mellan 15-28 januari 2021 och är således nu avslutad. Den volymviktade genomsnittskursen under mätperioden uppgick till 11,23 SEK och teckningskursen är således fastställd till 8,42 SEK per aktie, motsvarande 25 procents rabatt mot den volymviktade genomsnittskursen.

Vid full teckning tillförs Nanexa cirka 25,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 400 KSEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med 392 402,71 SEK till totalt 3 228 069,44 SEK och antalet aktier att öka med 3 031 978 aktier till totalt 24 942 324 aktier, vilket innebär en utspädning om cirka 12 procent.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO2 i sammandrag:

Teckningsperiod
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner pågår under perioden 1-15 februari 2021.

Teckningskurs
Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje ägd teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 8,42 SEK per aktie.

Handel med teckningsoptioner
Handel med teckningsoptioner pågår på Nasdaq First North Growth Market till och med den 11 februari 2021.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)
I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till respektive förvaltare. Möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier ges under perioden 1-15 februari 2021. För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid innan teckningsperiodens utgång.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)
Direktregistrerade kommer att få en förifylld anmälningssedel utskickad per post som ska användas för teckning. Anmälningssedeln finns även tillgänglig på Nanexas hemsida (www.nanexa.se) och Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se). I samband med att anmälningssedel skickas in till Erik Penser Bank ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier ges under perioden den 1-15 februari 2021 under förutsättning att anmälningssedel samt likvid är Erik Penser Bank tillhanda senast enligt datum angivet på anmälningssedeln. Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Erik Penser Bank ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts interimsaktier med aktier.