MEDIA

Viktiga resultat från djurstudie med PharmaShell® som parenteral depåberedning

6 september, 2017
- Regulatoriskt pressmeddelande
Nanexa har under innevarande kvartal genomfört en omfattande djurstudie
med syfte att visa på möjligheter att använda PharmaShell® i en parenteral depåberedning.

Nanexa har nu erhållit resultat från en PK-studie* i råtta där flera doser av en
läkemedelssubstans belagd med PharmaShell® av olika skaltjocklekar jämförts med
substans utan PharmaShell®. Studien genomfördes på Charles River Laboratories 
anläggning i Skottland. Den varade i tre veckor vilket är betydligt längre än den 
tidigare studien med PharmaShell® som varade i sex dagar.

Resultaten från mätningarna av substansen i blodplasma visade att nivåerna efter en 
initialt högre koncentration snabbt klingade av till en konstant nivå, vilken bibehölls 
genom hela återstoden av studien utan tendens till avklingning. Av det kan vi dra 
slutsatsen att depåfunktionen varar längre är de tre veckor vi följde råttorna i denna 
studie. Dessutom visade resultaten att plasmanivåerna var beroende av både dos 
och skaltjocklek, vilket ger oss viktiga verktyg för att kunna designa 
läkemedelsdepåer utifrån specifika medicinska behov. Arbetet med nästa djurstudie 
är igång med målsättningen att kunna följa hur länge depåerna fortsätter vara 
verksamma.

Företagets VD David Westberg kommenterar

Resultatet som presenteras ovan ser jag som väldigt värdefullt för bolaget. Vid 
utveckling av en depåberedning är det en konstant plasmanivå av 
läkemedelssubstansen man eftersträvar för att uppnå optimal behandlingseffekt. 
Utvecklingsarbetet med PharmaShell®-plattformen, som skett på företagets 
laboratorium i Uppsala har nu skapat de möjligheter som behövs för att kunna ta 
tekniken vidare in i utvecklingen av en blivande kommersiell läkemedelsprodukt. Det 
är självklart mycket glädjande och viktigt för utvecklingen av bolaget.

Dokumentationen av företagets PharmaShell®-plattform stärktes ytterligare av 
studien då vi i kunde konstatera att PharmaShell® inte påverkade vävnaden där 
depån lagts, något som också det är en mycket viktig parameter vid framtagning av 
en kommersiell produkt.

Sammantaget vill jag framhålla att vi har tagit ett stort steg framåt i utvecklingen av 
PharmaShell® och att vi närmar oss en mycket spännande fas i företagets utveckling.

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)
Telefon: 0709 -42 83 03 
E-post: david.westberg@nanexa.se
www.nanexa.se

Denna information är sådan information som Nanexa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande den 6 september, 2017.

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug deliveryföretag som fokuserar verksamheten på utvecklingen 
av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor 
potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa 
samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca och Karolinska Institutet.

*En farmakokinetisk studie (PK-studie) är en studie av hur en läkemedelssubstans påverkas vid administrering till 
en levande organism. I en farmakokinetisk studie följs vanligtvis läkemedelssubstansen genom att ta blodprover 
från organismen vid ett flertal tidpunkter för att kunna mäta halten av den