Nanexa AB avser att kalla till extra bolagsstämma för att besluta om företrädesemission och ändring av bolagsordning. Emissionsbeloppet om ca 22,9 MSEK avser finansiering av Bolaget för utökad pre-klinisk utveckling och kommersialisering av PharmaShell®.

Styrelsen för Nanexa AB (publ) (”Nanexa” eller ”Bolaget”) avser, förutsatt godkännande av extra bolagsstämman den 23 oktober 2017, att genomföra en nyemission av så kallade units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid full teckning tillförs Nanexa 22,9 MSEK före emissionskostnader. Villkoren i Företrädesemissionen innebär att två (2) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny unit till kursen 6 kronor per unit. Teckningstiden löper under perioden den 6 november till den 20 november 2017.

Nyemissionen i sammandrag 

 • Aktieägare ska ges företrädesrätt att teckna 1 ny unit per 2 befintliga aktier; det vill säga en teckningsrelation om 1:2.
 • Emissionskursen är 6 SEK per unit, vilket motsvarar en emissionslikvid om totalt högst 22,9 MSEK före
 • Nyemissionen är av ett antal befintliga och externa investerare säkerställd upp till 80 procent (18,3 MSEK) genom garantiåtaganden och teckningsförbindelser.
 • Avstämningsdag för rätten att delta i Nyemissionen är den 1 november
 • Garanterna skall, under förutsättning att utrymme finns i företrädesemissionen, som ersättning för lämnad garanti, ges möjlighet att teckna units till samma teckningskurs som i företrädesemissionen. I det fall utrymme inte finns erhåller garanterna kontant ersättning om högst ca 1,7 MSEK.
 • Likviden från nyemissionen är avsedd att utöka den pre-kliniska utvecklingen och förstärka affärsutvecklingen av bolagets drug delivery-plattform PharmaShell®.

Bakgrund och motiv

Nanexa har under 2016-2017 byggt vidare på och utvecklat bolagets drug delivery-plattform PharmaShell® och nu kommit in i en ny fas då man är redo att förstärka den viktiga pre-kliniska dokumentationen med resultat från djurförsök. Nanexa har relativt nyligen avslutat en omfattande studie i råtta med PharmaShell® som depåberedning, d v s en beredning som under en längre tid frisätter läkemedelssubstans i kroppen. I den studien erhölls tydliga resultat som visar ”proof of concept” för PharmaShell® som en väl fungerande depåberedning.

Studien påvisade en stabil läkemedelskoncentration i blod under de tre veckor som studien pågick utan tendens till avklingande mängd läkemedel i blodet. Det indikerar att man redan nu kan skapa betydligt längre depåer. Förutom dessa viktiga farmakokinetiska resultat erhölls också positiva säkerhetsresultat från studien.

Med dessa resultat i handen är Nanexa redo att påbörja mer omfattande djurförsök för att bredda dokumentationen av PharmaShell® generellt. Bolaget är också redo att påbörja utveckling av ett eget produktprojekt med sikte på en medicinsk och marknadsmässigt intressant produktkandidat. Detta ger fortsatt bra möjligheter att kommersialisera själva teknologin samtidigt som det ger möjlighet att också utlicensiera produktprojekt med möjlighet till mer omfattande intäkter. För att stödja denna utveckling har bolaget under det senaste året byggt upp resurser internt; dels genom att investera i nödvändig utrustning men också genom att förstärka utvecklingsgruppen med kompletterande kompetenser. Detta har tillsammans med redan befintliga resurser givit möjlighet att driva utvecklingen mer optimalt. För specifika aktiviteter som kräver specialistkompetens har Nanexa också knutit till bolaget ett kompetent team av konsulter med mångårig erfarenhet av produktutveckling inom läkemedelsindustrin. Bolagets styrelse har också förstärkts ytterligare genom att rekrytera Bengt Gustavsson med mångårig erfarenhet från klinisk utveckling inom läkemedelsindustrin.

Bolagets samarbete med AstraZeneca fortsätter med oförminskad omfattning.

Under året har bolaget fortsatt att träffa potentiella partners på flertalet kongresser och konferenser. Det är tydligt att det finns ett intresse för PharmaShell® och det är tydligt att Nanexa är positionerat rätt i den utvecklingstrend som nu råder inom läkemedelsbranschen där större fokus läggs på att utveckla s.k. parenterala depåberedningar inom ett stort antal olika indikationsområden.

Bolagets nuvarande kassa täcker verksamhetens omkostnader t.o.m. maj 2018.

Nyemissionen i Nanexa AB avser att förstärka förutsättningarna för att kommersialisera bolagets drug delivery plattform PharmaShell® genom att

 • Vidareutveckla och verifiera PharmaShell® för att optimera styrning av frisättning av läkemedel in-vitro.
 • Ytterligare verifiera PharmaShell® processen i pilotskala.
 • Bygga en kraftfull dokumentation av PharmaShells® egenskaper i pre-kliniska laboratorie- och djurförsök.
 • Driva eget produktprojekt för en medicinskt och kommersiellt intressant produkt i pre-klinisk fas med målsättning att möjliggöra tidig klinisk utveckling.
 • Vidareutveckla patentportföljen.
 • Utöka marknadsföring och affärsutveckling för att säkerställa tre avtal med läkemedelsindustrin gällande teknikplattformen PharmaShell® under nästkommande år, samt vidare utlicensiering av bolagets produktprojekt kommande år.

Villkor för Nyemissionen

Nanexas aktiekapital uppgår före Nyemissionen till 986 845 SEK fördelat på 7 625 054 aktier.

Aktiens kvotvärde är 0,13 SEK. Nyemissionen avser högst 3 812 527 units.

Styrelsen föreslår, villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen, att stämman beslutar om emission av högst 3 812 527 aktier och 3 812 527 teckningsoptioner (units) på följande villkor.

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid två (2) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) unit. Varje innehavd aktie ger en (1) uniträtt och det krävs två (2) uniträtter för att teckna en (1) unit. Teckningskursen är sex (6) kronor per unit. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit. Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter ska vara den 1 november 2017.

Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning under perioden 6 november – 20 november 2017. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Förslaget medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 493 422,42 kronor genom utgivande av högst 3 812 527 aktier. Förslaget medför vidare att högst 3 812 527 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 3 812 527 aktier. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med ytterligare högst 493 422,42 kronor.

Garanterna har genom ingångna avtal rätt att erhålla arvode i form av kontant betalning motsvarande 8 procent av garanterat belopp eller, under förutsättning att utrymme ges i företrädesemissionen, i form av units motsvarande 10 procent av garanterat belopp. Givet ett garantibelopp om 18,3 MSEK uppgår arvodet vid kontant betalning till ca 1 400 000 SEK alternativt ersättning i form av units till ca 1 700 000 SEK.

Villkor för teckningsoptioner som ges ut inom ramen för Nyemissionen

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar sjuttiofem (75) procent av ett volymvägt genomsnitt av börskursen för Bolagets aktie under perioden 7 januari 2019 till den 18 januari 2019. Med hänvisning till gällande lagstiftning får teckningskursen dock inte understiga aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckning. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 21 januari till den 1 februari 2019. Det är styrelsens avsikt att teckningsoptionerna ska noteras och tas upp till handel på Aktietorget under fjärde kvartalet 2017.

Preliminär tidplan för Nyemissionen (angivna datum avser 2017)

25 september                                       Kallelse till extra bolagsstämma

23 oktober                                            Extra bolagsstämma

30 oktober                                            Sista handelsdag i aktien inklusive uniträtt

31 oktober                                            Första handelsdag i aktien exklusive uniträtt

1 november                                          Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

6 november – 20 november                 Teckningsperiod

6 november – 16 november                 Handel i uniträtter

6 november fram till dess att emissionen registreras hos Bolagsverket, Handel i betalda uniträtter (BTU)

27 november                                        Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Memorandum samt anmälningssedel kommer senast 3 november 2017 att finnas på Nanexas, Göteborg Corporate Finances, Mangold Fondkommissions och AktieTorgets respektive hemsidor www.nanexa.com, www.gcf.se, www.mangold.se och www.aktietorget.se

Rådgivare

Göteborg Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Nanexa AB i nyemissionen. Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Denna information är sådan information som Nanexa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2017.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Nanexa. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Nanexa kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Nanexa kommer att offentliggöra i anledning av de avsedda emissionerna.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt

U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Nanexas aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Nanexa anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Nanexa inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0709 -42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.se

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug deliveryföretag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca och Karolinska Institutet.