Uppsala 2017-11-03

 

Nanexa AB (publ) offentliggör informationsmemorandum

 

Nanexa AB (publ) offentliggör idag informationsmemorandum och teaser, genom publicering på Bolagets hemsida samt på AktieTorget, med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningstid 6 – 20 november 2017.

 

Erbjudandet i sammandrag

 

 

Teckningstid 6 – 20 november 2017
Teckningskurs 6 SEK per unit. Courtage utgår ej.
Teckningspost (utan företräde) 1000 units (6 000 SEK)
Vederlagsfri teckningsoption Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar sjuttiofem (75) % av ett volymvägt genomsnitt av börskursen för Bolagets aktie under perioden 7 januari 2019 till den 18 januari 2019. Teckningsperioden äger rum mellan den 21 januari till den 1 februari 2019.
Emissionsbelopp vid full teckning 22,9 MSEK
Antal nyemitterade units vid full teckning 3 812 527 st
Antal aktier innan emissionen 7 625 054 st
Bolagsvärde innan emissionen 45 750 324 SEK
Garanti och teckningsförbindelser Bolaget har mottagit icke säkerställda garantier och teckningsförbindelser om 18,3 MSEK. Av dessa är ca 17,3 MSEK garantier och ca 1 MSEK teckningsförbindelser. Detta innebär att 80 % av emissionsbeloppet är säkerställt.
Aktiens kortnamn NANEXA
ISIN-koder Nanexas aktie har ISIN-kod: SE0007074166

BTU ISIN-kod: SE0010520437

UR ISIN-kod: SE10520429

TO 1 ISIN-kod: SE 0010520452

Handel med uniträtter 6 november – 16 november 2017

 

 

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0709 -42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.com

 

Denna information är sådan information som Nanexa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september, 2017.

 

Om Nanexa AB (publ)

 

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug deliveryföretag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.