Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober – 31 december 2015

 •  Omsättningen uppgick till: 313 (0) KSEK
 •  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: – 1 567 (-61) KSEK 
 •  Resultatet efter skatt uppgick till: – 1 574 (-66) KSEK
 •  Resultat per aktie uppgick till: -0,31 (-0,02) SEK
 •  Periodens kassaflöde uppgick till: -1 565 (-1) KSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 december 2015

 •  Omsättningen uppgick till: 659 (0) KSEK
 •  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: – 4 011 (-1 157) KSEK 
 •  Resultatet efter skatt uppgick till: – 4 126 (-1 162) KSEK
 •  Resultat per aktie uppgick till: -1,25 (-0,30) SEK
 •  Periodens kassaflöde uppgick till: 3 287 (-312) KSEK

Väsentliga händelser under perioden

 •  Nanexa har deltagit i ”BIO-EUROPE”-mötet i München 2-4 november
 •  Nanexa har under november levererat sensorer belagda med Nanexas gasbarriär till ett forskningsinstitut i USA.
 •  Nanexa har tecknat samarbetsavtal med Denny Mahlin på Uppsala universitet som erhållit ett bidrag från VINNOVA för samarbetet med Nanexa.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 •  Nanexa har deltagit i konferensen ”5th formulation and Bioavailability summit” i Philadelphia , USA.
 •  I anledning av en accelering av utvecklingen av Bolagets produkter och verksamhet har styrelsen beslutat att, i samarbete med Redeye, anskaffa ytterligare kapital redan under våren.

VD-kommentar

Året som gått har varit ett mycket bra år för Nanexa. Verksamheten har utvecklats positivt sedan noteringen på AktieTorget då den givit oss resurser att accelerera utvecklingsarbetet och att arbeta mer systematiskt och effektivt med vidareutveckling av PharmaShell® bl.a. för fler läkemedelssubstanser. Detta har lett till att vi nu har en förbättrad process, samt att vi har identifierat möjligheter till nya patent. Vi har därför initierat skrivandet av nya patentansökningar som kommer att stärka vår befintliga patentportfölj. Vi har också fått in en ny amerikansk kund för vår diffusionsbarriär avseende ytbeläggning av sensorer, vilket bekräftar styrkan hos tekniken.

Det under hösten initierade samarbetet med läkemedelsforskare vid Uppsala universitet är också mycket positivt för utvecklingen av PharmaShell®. Det innebär

bl.a. att vi får möjlighet att påvisa viktiga specifika egenskaper av PharmaShell®. Vi ser redan att även detta samarbete genererar ett antal nya patentmöjligheter och dessutom vetenskapliga artiklar. Nanexa äger enligt samarbetsavtalet all rätt till patentering.

Samarbetet med AstraZeneca fortgår med oförminskad styrka och vi räknar med att inom kort kunna gå in i ett mer aktivt skede med de tester som AstraZeneca utför, och som kommer leda till att de studerar PharmaShell® i en djurstudie.  

Förutom den rent tekniska utvecklingen har höstens möten med potentiella samarbetspartners stärkt min redan positiva uppfattning att PharmaShell® har en stor potential som ”drug delivery”-plattform. Jag har fått bekräftat att PharmaShells® egenskaper är högintressanta för de globala läkemedelsföretagen. I de samtal jag haft är det också tydligt att det finns ett behov av att ytterligare verifiera och dokumentera PharmaShell® in-vitro och in-vivo för att stärka vår position. Jag är därför väldigt glad över det samarbete vi har med Uppsala universitet som bl.a. kommer bidra med den typ av verifiering som efterfrågas.

För vår antifungala ytbeläggning  förhandlar vi för närvarande ett utvärderingsavtal med ett svenskt medicintekniskt företag. Vi räknar med att slutföra förhandlingen och signera ett avtal inom första halvåret.  

Stärkta av höstens utveckling och den positiva respons vi erhållit från potentiella partners har vi planerat för att accelerera verksamheten ytterligare.

Vidare kommer vi att utveckla våra affärsaktiviteter för att sprida kännedom och kunskap om Nanexa och PharmaShell®. Detta för att skapa ytterligare samarbeten i syfte att nå tre kommersiella avtal senast år 2018.

David Westberg, VD

Kommentarer till resultatet och bolagets finansiella ställning

Som framgår av balansräkningen uppgår bolagets likvida medel till cirka 3,3 mkr. De tillgängliga medlen är i nuläget inte tillräckliga för att finansiera bolagets verksamhet året ut. Styrelsen arbetar för närvarande med att säkra Bolagets långsiktiga finansiering. Bolaget har tecknat avtal med en finansiell rådgivare, Redeye, och räknar med att ha finansieringen på plats under våren. Skälen till att finansiering behöver anskaffas något tidigare än vad som kommunicerats är vissa kostnadsökningar som har sin grund i en accelererad produkt- och affärsutveckling.

Aktien

Nanexa AB (publ) noterades på Aktietorget den 17 juni, 2015.

Resultat per aktie

Resultat per aktie för det fjärde kvartalet uppgick till -0,31 (-0,02) SEK och för perioden 1 januari – 31 december 2015 till -1,25 (-0,30) SEK.

Antalet aktier

Nanexa AB (publ) har per 2015-12-31 5 073 289 stycken utestående aktier med ett kvotvärde om 0,13 SEK.

Principer för rapportens upprättande

Bokslutskommunikén har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). De, i rapporten, presenterade jämförelsesiffrorna avser den legala enheten som nu utgör Nanexa AB.

Kommande rapporttillfällen

Nanexa AB lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan.

Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

Årsredovisning 2015                   7 april, 2016

Delårsrapport Q1 2016               17 maj, 2016

Ordinarie årsstämma                  26 maj, 2016

Delårsrapport Q2 2016                17 augusti, 2016

Delårsrapport Q3 2016               16 november, 2016

Bokslutskommuniké 2016           22 februari, 2017

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker. 

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.