Nanexa AB (PUBL)

Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi.

Bolagets fokus ligger på PharmaShell®, ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor

potential inom ett flertal behandlingsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra

AstraZeneca, Uppsala universitet och Karolinska Institutet.

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 december 2016

 • Omsättningen uppgick till: 280 (659) kSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -6 315 (-4 011) kSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till: -6 349 (-4 126) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -0,99 (-1,25) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till: 9 956 (3 287) kSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober – 31 december 2016

 • Omsättningen uppgick till: 0 (313) kSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -2 088 (-1 567) kSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till: -2 086 (-1 574) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -0,27 (-0,31) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till: -1 862 (-1 565) kSEK

Väsentliga händelser under perioden

 • Nanexa har lagt en order på en ny ALD-processutrustning som möjliggör uppskalning av tillverkningsprocessen.
 • Nanexa har deltagit på BIO-Europe i Köln 7-9 november och där knutit kontakt med potentiella samarbetspartners för vidare verifiering och utveckling av bolagets PharmaShell®

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Nanexa har erhållit förhandsbesked om godkänt patent i USA gällande företagets antifungala beläggning

VD-kommentar

Året som gått har varit bra för Nanexas utveckling. Vi har säkrat kapital för vidareutvecklingen av PharmaShell® genom den emission som genomfördes under andra kvartalet. Den ekonomiska förstärkning som togs in på knappt 20 MSEK efter emissionskostnader gör att vi nu står väl rustade inför 2017. Under hösten förstärkte vi även möjligheterna att investera i kritisk utrustning genom att vi erhöll ett tillväxtlån om 5,7 MSEK från ALMI.

Vad gäller utvecklingen inom PharmaShell®-området har vi haft ett fortsatt fokus på vårt samarbete med AstraZeneca. Samtidigt har vi genomfört processoptimeringar, breddat möjligheterna med PharmaShell® att inkludera titandioxid som skalmaterial och förstärkt vår patentportfölj med två nya patentansökningar. Vi har också genomfört en initial djurstudie som gett värdefull information om möjligheterna att styra frisättningen av läkemedel med hjälp av PharmaShell®.

Jag kan också konstatera att vi under året varit aktiva inom affärsutvecklingsområdet och deltagit i ett flertal partneringmöten där vi träffat ett stort antal läkemedelsföretag, senast i Köln på BIO Europe i november. I diskussioner med dessa bolag ser jag ett stort intresse för PharmaShell®, både för helt nya läkemedelssubstanser men även för att förbättra effekt och minska biverkningar av redan marknadsförda läkemedelsprodukter. En omformulering av redan befintliga läkemedel med PharmaShell® innebär förutom en bättre produkt även ett längre patentskydd och därmed utökade möjligheter till ökade intäkter under en lång tid.

Under hösten utkom EvaluatePharma med en ny marknadsrapport om utvecklingen av läkemedelsmarknaden ”World Preview 2016 Outlook to 2022”. Rapporten verifierar att det så viktiga behandlingssegmentet för PharmaShell®, onkologi, fortfarande är det absolut största och snabbast växande marknadssegmentet med en årlig tillväxt på 12,5% från 2015-2022. Onkologimarknaden som idag värderas till 83 miljarder USD kommer enligt rapporten vara värd 190 miljarder USD 2022.

Tillväxten för hela läkemedelsmarknaden beräknas vara 6,3% under samma period. Det är förstås viktigt för oss att vi vänder oss till en stor och expanderande marknad.

Under året har vi också förstärkt företaget med ytterligare kompetens inom läkemedelsutveckling och ytterligare rekrytering påbörjades under året och har nu i början av 2017 genomförts. Förutom dessa rekryteringar kan nämnas att vi knutit till oss ett kompetensnätverk med erfarna konsulter inom flertalet områden såsom patent, marknad och affärsutveckling.

Jag ser med tillförsikt fram emot ett spännande 2017 för Nanexa.

David Westberg, VD

Kommentarer till resultatet och bolagets finansiella ställning

Som framgår ovan har bolaget, i en nyemission under det andra kvartalet, tagit in cirka 20 mkr. Tillgängliga likvida medel bedöms vara tillräckliga för att finansiera planerade aktiviteter en god bit in i 2018. Nettoomsättningen har visserligen gått ner under året vilket bedöms bero på periodiseringseffekt runt årsskiftet och kommer med troligtvis öka under innevarande år till en nivå strax över 0,5 MSek. Kostnadsutvecklingen för helåret har följt budget med ökade omkostnader för personal och externa kostnader vilket ligger i linje med den accelerering av verksamheten som vi tidigare kommunicerat.

Aktien

Nanexa AB (publ) noterades på Aktietorget den 17 juni, 2015.

Resultat per aktie

Resultat per aktie för det fjärde kvartalet uppgick till -0,27 (-0,31) SEK och för perioden 1 januari –

31 december 2016 till -0,99 (-1,25) SEK.

Antalet aktier

Nanexa AB (publ) har per 2016-12-31, 7 625 054 stycken utestående aktier med ett kvotvärde om 0,13 SEK.

Principer för rapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande rapporttillfällen

Nanexa AB lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan.

Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

Årsredovisning, 2016                                                               11 april, 2017

Delårsrapport Q1, 2017                          17 maj, 2017

Ordinarie årsstämma                                                              12 juni, 2017

Delårsrapport Q2, 2017                          24 augusti, 2017

Delårsrapport Q3, 2017                          17 november, 2017

Bokslutskommuniké 2017                       20 februari, 2018

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Stockholm 2017-02-15

Styrelsen

Nanexa AB

david.westberg@nanexa.se