Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Samarbete Nanexa och Uppsala universitet:                                                                           
    Universitetslektor Denny Mahlin, institutionen för farmaci, Uppsala universitet, har av Uppsala universitet inom programmet ”Verifiering för samverkan” erhållit bidrag för samverkan med Nanexa. Bidraget kommer förstärka det redan existerande samarbetet mellan parterna genom att finansiera en halvtidstjänst under ett halvårs tid för en forskare vid universitetet. Projektet avser undersöka hur Nanexas drug delivery-system, PharmaShell®, kan användas för att göra svårlösliga läkemedel mer lösliga och således mer biologiskt tillgängliga

VD-Kommentar

Nanexa har under perioden genomfört ett antal förändringar som ytterligare förstärker företagets vidare utveckling. Bland annat har företaget i såväl styrelse som ledning tagit in fördjupad och bredare kompetens från läkemedelsbranschen vilket blir viktigt både operativt och i kontakter med potentiella partners.

Vi har också genomfört listningen på AktieTorget vilket inte bara gett oss kapital att driva verksamheten vidare som planerat utan också gett oss en bra plattform för företagets finansiella utveckling. Våra samarbetsprojekt löper på som planerat både inom vårt fokusområde PharmaShell® och våra övriga produktområden.

Jag är givetvis väldigt nöjd över intresset för vårt företag under listningsemissionen som nådde en teckningsgrad på inte mindre än 630%. Tillskottet av pengar gör nu att vi kan accelerera utveckling av bolagets drug delivery-system PharmaShell® som planerat.

Jag ser fram emot en spännande höst med Nanexa och då framför allt med produkt och-affärsutvecklingen av PharmaShell®.

David Westberg, VD

Kommentarer till resultatet
Under första halvåret har Bolaget haft extraordinära utgifter i samband med fusionen av bolagen Nanexa och Candix samt för emissionen och introduktionen på AktieTorget. Sammantaget har dessa kostnader, som är av engångskaraktär, summerats till en något högre nivå än vad vi prognostiserat.

Aktien
Nanexa AB (publ) noterades på Aktietorget den 17 juni, 2015.

Vinst per aktieV
inst per aktie för Nanexa AB uppgick till -0,96 SEK.

Antalet aktier
Nanexa AB (publ) har per 2015-06-30, 5 073 289 stycken aktier med ett kvotvärde om 0,13 kr.

Principer för rapportens upprättande
Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Mot bakgrund av fusionen som skedde i april 2015 presenteras de jämförande beloppen för 2014 som om bolagen hade konsoliderats. Syftet med detta är att ge en mer korrekt bild av bolagets resultat och finansiella ställning för perioden jan-juni 2014.

Kommande rapporttillfällen
Nanexa AB lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan.
Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

Delårsrapport Q3 2015:                   19 november, 2015

Bokslutskommuniké 2015:             25 februari, 2016

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.