Nanexa AB (PUBL)

Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi.
Bolagets fokus ligger på PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery system som bedöms ha en stor
potential inom ett flertal behandlingsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra
AstraZeneca, Uppsala universitet och Karolinska Institutet.

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 30 juni 2016

 • Omsättningen uppgick till: 175 (346) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: – 2 890 (-1 344) KSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till: – 2 919 (-1 440) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -0,56 (-0,96) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till: 15 787(6 905) KSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 april – 30 juni 2016

 • Omsättningen uppgick till: 175 (187) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: – 1 378 (-953) KSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till: – 1 387 (-1 033) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -0,26 (-0,36) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till: 17 585 (5 875) KSEK

Väsentliga händelser under perioden  

 • Nanexa har genomfört en företrädesemission på 20,3 MSEK och har på så vis säkrat en långsiktig finansiering av verksamheten och utveckling av drug delivery plattformen PharmaShell®.
 • Nanexa har deltagit i BIO-EUROPE mötet i Stockholm 4-6 april och där knutit kontakt med potentiella samarbetspartners för vidare verifiering och utveckling av bolagets PharmaShell®.
 • Nanexa har hållit årsstämma den 26 maj. Till styrelsen valdes Jan Sandström (omval), Magnus Westgren (omval), Christian Östberg (omval) samt Hans Arwidsson (nyval).
 • Nanexa lämnade in två nya patentansökningar avseende PharmaShell®
 • Nanexa har under perioden utvecklat och verifierat ett PharmaShell®uppbyggt av titandioxid vilket företaget bedömer kommer vara högintressant för företagets potentiella kunder.

VD-Kommentar

Jag är väldigt nöjd med styrelsens beslut att genomföra en företrädesemission i syfte att ta in kapital för att accelerera utvecklingen av PharmaShell®. Givetvis också nöjd med att emissionen på 20,3 MSEK fulltecknades. Det innebär att vi nu kan fokusera på företagets två viktiga verksamhetsområden. Utveckling och tester av företagets unika plattform PharmaShell® samt marknadsföring och affärsutveckling.

Den tidigare i år genomförda djurstudien som vi rapporterade redan i mars har väckt betydande intresse. I den visade vi att PharmaShell® påverkade och förlängde frisättningen av läkemedel i en sk. subkutan depåberedning. Vi bedömer att PharmaShell® har en unik möjlighet att skapa en långvarig depåberedning av läkemedelssubstanser som i konventionella depåberedningar skulle brytas ner. Detta pga att PharmaShell® skyddar substansen fram till frisläppandet. Jag ser att det kan ha en stor potential bla för formuleringar av peptider och proteiner.

Vi har också gjort betydande framsteg med utvecklingen av det helt nya PharmaShell® materialet titandioxid som utökar våra möjligheter att skräddarsy PharmaShell® för olika behov. Det kommer vara viktigt att kunna erbjuda våra kunder alternativa material till aluminiumoxid då detta har efterfrågats i en del av de diskussioner som vi haft med ledande läkemedelsföretag. Jag bedömer att detta nya PharmaShell® material är ett viktigt framsteg i företagets utveckling.

Vårt samarbete med AstraZeneca fortskrider på ett bra sätt och jag anser att de framsteg som vi gjort under perioden kommer påverka arbetet med AstraZeneca positivt.

I början av juni presenterades resultat från studier med PharmaShell@ på en drug delivery konferens anordnad av Läkemedelsakademin. Det var resultat från vårt samarbete med Uppsala universitet som presenterades. Det är givetvis väldigt bra för oss att PharmaShell® presenteras i olika sammanhang där läkemedelsintressenter deltar.

Under perioden har vi påbörjat rekrytering av personer som kommer förstärka vår organisation med kompletterande viktig kompetens inom läkemedelsområdet. Vi har även knutit till oss erfarna och kompetenta resurser inom marknad och affärsutveckling. Det känns väldigt bra att skapa ett riktigt starkt team i och runt Nanexa för att säkerställa utvecklingen av företaget.

Ser fram emot en bra höst för Nanexa, med framsteg inom flera olika områden.

David Westberg, VD

Kommentarer till resultatet

Vi kan konstatera att det ekonomiska utfallet följer budget samt att den långsiktiga finansieringen är på plats, vilket är tillfredställande.

Aktien

Nanexa AB (publ) noterades på Aktietorget den 17 juni, 2015.

Resultat per aktie  

Resultat per aktie för det andra kvartalet uppgick till -0,26 (-0,36) SEK och för perioden 1 januari – 30 juni 2016 till -0,56      (-0,96) SEK.

Antalet aktier

Nanexa AB (publ) har per 2016-06-30, 7 609 054 stycken utestående aktier med ett kvotvärde om 0,13 SEK.

Principer för rapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande rapporttillfällen

Nanexa AB lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan.

Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

Q3 rapport:                                       16 november, 2016

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.