Nanexa AB (PUBL)

Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell®, ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal behandlingsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca, Uppsala universitet och Karolinska Institutet.

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2017

• Omsättningen uppgick till: 35 (0) kSEK

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -1 921 (-1 513) kSEK

• Resultatet efter skatt uppgick till: -1 942 (- 1533) kSEK

• Resultat per aktie uppgick till: -0,25 (-0,30) SEK

• Periodens kassaflöde uppgick till: -2 763 (-1 798) kSEK

Väsentliga händelser under perioden

• Nanexa har installerat en pilotskaleanläggning för PharmaShell®-processen i sitt utvecklingslaboratorium i Uppsala, vilken möjliggör uppskalning av tillverkningsprocessen.

• Nanexa har deltagit på BIO-Europe i Barcelona 20-22 mars och där knutit kontakt med potentiella samarbetspartners för vidare verifiering och utveckling av bolagets nanobaserade drug delivery-plattform, PharmaShell®.

• Nanexa har tillsammans med ett större antal globala läkemedelsföretag deltagit i den vetenskapliga konferensen Global Drug Delivery and Formulation Summit i Berlin 27-29 mars.

• Personalförstärkning har skett inom företagets forskning och utveckling med en analytisk kemist.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Nanexas patentansökan för företagets antifungala beläggning har formellt godkänts i USA.

VD-kommentar

PharmaShell® är utvecklat för att administrera läkemedel parenteralt, vilket ger möjlighet att uppnå kontinuerlig frisättning av den aktiva substansen under lång tid och på så vis skapa en läkemedelsdepå. Detta har vi nu också verifierat i in vitrostudier med ett flertal olika substanser.

In vitro har vi visat att PharmaShell® förlänger frisättningsstiden av aktiv substans från ca två minuter utan till över ett dygn med PharmaShell®. Resultaten in vitro visar på möjligheten att förlänga frisättningen in vivo till månadslånga parenterala depåberedningar. De belagda partiklarna som studerats in vitro uppvisar även en extremt hög drug load (över 70%), vilket är en viktig parameter vid all form av parenteral administrering.

I vårt utvecklingslaboratorium i Uppsala har vi, förutom att arbeta vidare i våra samarbetsprojekt med AstraZeneca och med egna projekt, nu installerat den ALD-produktionsutrustning som vi lade en order på under föregående år. Den nya ALDutrustningen ger möjlighet att producera de PharmaShell®-klädda partiklarna för frisättningsstudierna som diskuteras ovan i en skala som är tio gånger större än den vi tidigare arbetat med. Den första uppskalningen är ett steg i en ytterligare uppskalning som ger oss möjlighet att producera testsubstans för mer omfattande prekliniska och kliniska studier. Vi har redan påbörjat uppskalningen till ytterligare tio gånger och resultaten ser än så länge lovande ut. Med den nya ALD-reaktorn får vi dessutom en betydande flexibilitet då vi kan arbeta med de bägge reaktorerna parallellt i olika projekt, vilket betyder att utvecklingstakten flerdubblats.

Vi kan också konstatera från analys av de belagda partiklarna att ALD-processen inte nämnvärt påverkar den belagda aktiva substansen. Detta är givetvis ett viktigt resultat för att påvisa att processen i sig inte bildar föroreningar som gör att den regulatoriska processen försvåras.

Under mars månad kompletterade vi också vårt team med Emma Mårtensson (apotekare och analytisk kemist) som kommer arbeta med analytiska frågeställningar. Emmas anställning innebär att analysarbete som tidigare har lagts ut på kontraktslaboratorium nu kan utföras hos oss, och därmed minska kostnaderna för analystjänster avsevärt.

Under första kvartalet 2017 har Nanexa deltagit i två viktiga konferenser för att skapa kontakter och sprida kunskapen om Nanexa och PharmaShell®. På den vetenskapligt inriktade konferensen Global Drug Delivery and Formulation Summit i Berlin presenterades och diskuterades ett antal av de frågeställningar som läkemedelsindustrin fokuserar kring för att utveckla nya läkemedel. Ett av de viktigaste utvecklingsområdena som behandlades var parenterala depåberedningar – det vill säga läkemedel som injiceras för att ge en långtidseffekt upp till flera månader genom smarta drug delivery-plattformar såsom Nanexas PharmaShell®. På så sätt kan man skapa en betydligt bättre effekt/biverkningsförhållande, vilket inte minst inom cancerområdet är högintressant.

På den mer kommersiella partneringkonferensen BIO Europe i Barcelona fortsatte vi att presentera bolaget och PharmaShell® för ett antal läkemedelsbolag. Framförallt hade vi intressanta diskussioner med bolag verksamma inom onkologiområdet men även inom andra indikationsområden såsom ögonsjukdomar. Inom ögonområdet finns det ett klart behov av läkemedel med en långvarig frisättning av aktiv substans, bl. a. för behandling av glaukom.

Under början av året har vi förutom att vi uppnått viktiga framsteg på laboratoriet påbörjat förberedelser för nästa djurstudie. Vi arbetar tillsammans med våra prekliniska rådgivare och det CRO (Contract Research Organisation) som sannolikt kommer utföra studien. Jag ser fram emot att kunna kommunicera mer om resultat från studien och andra framgångar senare under året.

David Westberg, VD

Kommentarer till resultatet och bolagets finansiella ställning

Resultatet från det första kvartalet följer budget och vi ser att de tillgängliga likvida medlen kommer att räcka som planerat in i 2018.

Aktien

Nanexa AB (publ) noterades på Aktietorget den 17 juni, 2015.

Resultat per aktie

Resultat per aktie för det första kvartalet uppgick till -0,25 (-0,30) SEK.

Antalet aktier

Nanexa AB (publ) har per 2017-03-31, 7 625 054 stycken utestående aktier med ett kvotvärde om 0,13 SEK.

Principer för rapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande rapporttillfällen

Nanexa AB lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan.

Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

Ordinarie årsstämma 12 juni, 2017

Delårsrapport Q2, 2017 24 augusti, 2017

Delårsrapport Q3, 2017 17 november, 2017

Bokslutskommuniké 2017 20 februari, 2018

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

”Styrelsen ”