Väsentliga händelser under perioden

  • Nanexa har under perioden påbörjat en aktiv affärsutvecklingsfas. Bland annat har bolaget deltagit i Nordic Life Science-dagarna i Stockholm samt CPhI i Madrid i september respektive oktober och där knutit kontakt med potentiella samarbetspartners för vidare utveckling av bolagets drug deliveryplattform PharmaShell.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Ytterligare en ny kund från USA har lagt en order på att belägga sensorer med Nanexas gasbarriär. Denna order som kommer att levereras under november bedöms ge en intäkt på 240 KSEK.
  • Nanexa har deltagit i BIO-EUROPE mötet i München 2-4 november och där knutit kontakt med potentiella samarbetspartners för vidare verifiering och utveckling av bolagets drug deliveryplattform PharmaShell®.

VD-Kommentar

Nanexa har under perioden påbörjat en mer aktiv fas vad gäller affärsutveckling. Bland annat har vi deltagit i Nordic Life Science dagarna i Stockholm (9-10 september) där vi hade ett flertal väldigt intressanta möten med läkemedelsföretag och tillverkare av aktiva läkemedelssubstanser. Det var tydligt att konceptet med PharmaShell® och de möjligheter PharmaShell® kan ge väckte intresse för utvecklig av nya läkemedelsprodukter. Både för nya läkemedelssubstanser men också för förbättring av befintliga läkemedelsprodukter. Vi har sedan detta möte pågående kontakter med ett antal av dessa företag.

Som ett nästa steg i att visa upp Nanexa och PharmaShell® var vi på mässan CPhI i Madrid där vi också hade möjlighet att följa upp diskussionerna med företag vi mötte i Stockholm.

I början av november deltog vi också på BIO-Europe mötet i Munchen där vi knöt kontakter med ytterligare ett antal läkemedelsföretag. Både globala stora aktörer samt ett flertal intressanta nischföretag.

Den respons vi erhållit på dessa möten har varit positiva.

Vi har under perioden även inlett diskussioner om utlicensiering av vår antifunguella teknikplattform.

Slutligen några ord om vårt samarbete med AstraZeneca. Arbetet löper på som planerat med målsättningen att verifiera PharmaShell® egenskaper in-vitro. Samt att verifiera att PharmaShell® också ger den önskade effekten in-vivo i en djurmodell.

David Westberg, VD

Kommentarer till resultatet

Jag kan konstatera att det under perioden inte tillkommit några större oförutsedda utgifter utan att vi följer vår planering i stort.

Aktien

Nanexa AB (publ) noterades på Aktietorget den 17 juni, 2015.

Resultat per aktie

Resultat per aktie för det tredje kvartalet uppgick till -0,58 (-14,40) SEK och för perioden 1 januari – 30 september 2015 till -0,94 (-33,40) SEK.

Antalet aktier

Nanexa AB (publ) har per 2015-09-30, 5 073 289 stycken utestående aktier med ett kvotvärde om 0,13 SEK.

Principer för rapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). De, i rapporten, presenterade jämförelsesiffrorna avser den legala enheten som nu utgör Nanexa AB.

Kommande rapporttillfällen

Nanexa AB lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan.

Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

Bokslutskommuniké 2015:             25 februari, 2016

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.