Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 30 september 2016

 • Omsättningen uppgick till: 280 (346) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: – 4 226 (-2 444) KSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till: – 4 263 (-2 552) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -0,71 (-0,94) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till: 11 817 (4 820) KSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli – 30 september 2016

 • Omsättningen uppgick till: 105 (0) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: – 1 337 (-1 100) KSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till: – 1 343 (-1 112) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -0,18 (-0,22) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till:  – 3 970 (- 2 085) KSEK

Väsentliga händelser under perioden  

 • Nanexa har beviljats ett tillväxtlån från ALMI om 5,7 MSEK
 • Nanexa har lagt en order på en ALD (Atomic Layer Deposition) processutrustning i pilotskala.
 • Nanexa har deltagit på NLS dagarna i Stockholm 14-15 september och där knutit kontakt med potentiella samarbetspartners och licenstagare för vidare verifiering och utveckling av bolagets PharmaShell®.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Nanexa har anställt Joel Hellrup, doktor i farmaci från Uppsala universitet med start den 1/10.

VD-Kommentar

Under Nordic Life Science (NLS) dagarna i Stockholm i mitten av september fick vi återigen tillfälle att träffa de stora läkemedelsbolagen och intressanta nichföretag inom läkemedelsbranschen och presentera företagets unika nanobaserade drug deliveryplattform PharmaShell®. Det är tydligt att det finns ett stort intresse och nyfikenhet kring den patenterade teknologiplattformen och de unika egenskaper den har. Bland annat att PharmaShell® skapar en möjlighet att utveckla s.k. depåberedningar, möjligheten att belägga nanopartiklar av läkemedelssubstans med PharmaShell® samt möjligheten att koppla antikroppar till PharmaShell®. Detta både för att användas i en s.k. ”Life Cycle Management” strategi för redan marknadsförda produkter samt för helt nya läkemedelssubstanser. De samtal vi haft under dessa dagar konfirmerar också att vår fastställda utvecklingsplan ligger i linje med vad de stora läkemedelsbolagen förväntar sig vilket ger ett kvitto på att vi tänker rätt. Jag ser det som viktigt att vi får återkoppling av vilka möjligheter läkemedelsbolagen ser och vilka behov de har. Viktigt också att vi påbörjat en dialog med ett större antal företag redan nu med sikte på kommande kommersiella licensavtal.

Vi har under perioden tagit flera steg för att skapa ytterligare kapacitet i företaget.

Till att börja med har vi nu anställt Joel Hellrup, doktor i farmaci, som förstärker vår utvecklingsgrupp med specifik kompetens inom läkemedelsutveckling. Vi har också påbörjat ytterligare rekryteringar för att bredda kompetensen och öka kapaciteten i gruppen. Jag är också glad över att vi beviljats ett tillväxtlån från ALMI om 5,7 MSek med fördelaktiga villkor såsom en längre amorteringsfrihet och en löptid upp till 10 år. Detta möjliggör att vi nu kan investera i kritisk utrustning och redan under september månad lade vi en order på en större och mer avancerad Atomic Layer Deposition (ALD) reaktor. Den kommer levereras under Q1, 2017 och skapar då möjlighet för oss att skala upp PharmaShell® processen samt att arbeta parallellt med flera olika utvecklingsprojekt. Tillväxtlånet ger oss också möjlighet att investera i ytterligare viktig utrustning och dessa investeringar har påbörjats.

I utvecklingen arbetar vi bland annat vidare med den titandioxid baserade PharmaShell® processen som uppvisar väldigt intressanta egenskaper. Vårt samarbete med AstraZeneca fortlöper och i vårt samarbete skapas intressanta resultat som tar oss framåt i utvecklingen. Vi arbetar också vidare för att ta fram ytterligare in-vitro och in-vivo data med sikte på fördjupade diskussioner med de stora läkemedelsbolagen.

David Westberg, VD

Kommentarer till resultatet
Vi kan konstatera att det ekonomiska utfallet följer budget samt att den långsiktiga finansieringen är på plats, vilket är tillfredsställande.

Aktien
Nanexa AB (publ) noterades på Aktietorget den 17 juni, 2015.

Resultat per aktie  
Resultat per aktie för det tredje kvartalet uppgick till -0,18 (-0,22) SEK och för perioden 1 januari – 30 september 2016 till -0,71 (-0,94) SEK.

Antalet aktier
Nanexa AB (publ) har per 2016-09-30, 7 625 054 stycken utestående aktier med ett kvotvärde om 0,13 SEK.

Principer för rapportens upprättande
Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande rapporttillfällen
Nanexa AB lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan.
Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december

Bokslutskommuniké 2016: 15 februari, 2017
Årsredovisning 2016: 11 april, 2017
Q1 rapport  17 maj, 2017
Q2 rapport 24 augusti, 2017
Q3 rapport 17 november, 2017

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Nanexa AB (PUBL)

Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal behandlingsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca, Uppsala universitet och Karolinska Institutet.