Aktieägarna i

Nanexa AB (publ) 

kallas härmed till extra bolagsstämma i Nanexa AB (publ), 556833-0285, måndagen den 23 oktober 2017, klockan 10.00 på Uppsala Business Park, Rapsgatan 7, Uppsala.

 1. Rätt att delta på extra bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 17 oktober 2017, och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 18 oktober 2017 under adress: Nanexa AB, Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala, via e-post till info@nanexa.se eller per telefon 018-100 300.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.nanexa.com. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per 17 oktober 2017 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

 1. Ärenden på stämman
 2. Öppnande av stämman
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Godkännande av dagordningen
 8. Förslag till ändring av bolagsordningen
 9. Förslag till emission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för aktieägarna

9.Avslutande av bolagsstämman

Förslag till beslut

Punkt 7 – Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra ytterligare emissioner i bolaget och för att uppdatera § 12 med anledning av nytt namn på författning föreslår styrelsen följande ändring av bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

§ 4               Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

 • 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 3 000 000 och högst 12 000 000.”

 • 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket nämnd lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).”

Föreslagen lydelse:

”§ 4               Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 975 000 kronor och högst 3 900 000 kronor.

 • 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000.”

 • 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket nämnd lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).”

Punkt 8 – Emission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår, villkorat av att stämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen enligt punkt 7, att bolagsstämman beslutar om emission av högst 3 812 527 aktier och 3 812 527 teckningsoptioner (units) på följande villkor.

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid två (2) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) unit. Varje innehavd aktie ger en (1) uniträtt och det krävs två (2) uniträtter för att teckna en (1) unit. Teckningskursen är sex (6) kronor per unit. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit. Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter ska vara den 1 november 2017.

Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning under perioden den 6 november till den 20 november 2017. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar sjuttiofem (75) procent av ett volymvägt genomsnitt av börskursen för Bolagets aktie under perioden 7 januari 2019 till den 18 januari 2019. Med hänvisning till gällande lagstiftning får teckningskursen dock inte understiga aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckning. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 21 januari till den 1 februari 2019.

Förslaget medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 493 422,42 kronor genom utgivande av högst 3 812 527 aktier. Förslaget medför vidare att högst 3 812 527 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 3 812 527 aktier. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med högst 493 422,42 kronor.

För det fall inte samtliga nya units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter varvid tilldelning i första hand ska ske till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till det antal units som sådana personer tecknat i emissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats.

Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. För giltigt beslut enligt punkten 7 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7-8 ovan hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala två veckor före stämman. Handlingarna jämte kopia av kallelsen skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Bolaget har 7 625 054 aktier och röster.

_____________________

Nanexa AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0709 -42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.se

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug deliveryföretag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca och Karolinska Institutet.