Aktieägarna i

Nanexa AB(publ)

kallas härmed till extra bolagsstämma i Nanexa AB (publ), 556833-0285, onsdagen den 6 april 2016, klockan 16.00 på Uppsala Business Park, Rapsgatan 7, Uppsala.

A. Rätt att delta på extra bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 31 mars 2016, och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 1 april 2016 under adress: Nanexa AB, Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala, via e-post till info@nanexa.se eller per telefon 018-100 300.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.nanexa.com. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per 31 mars 2016 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

B. Ärenden på stämman

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordningen

    7. a) Förslag till beslut om nyemission av aktier 
b) Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av 
aktier

    8. Övriga frågor

    9. Avslutande av bolagsstämman

Förslag till beslut

Punkt 7a – Nyemission av aktier
Styrelsen för Nanexa AB (publ) föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier på följande villkor. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 328 296,04 kronor genom utgivande av högst 2 536 645 nya aktier. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Två teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie. Teckningskursen ska vara 8 kronor för varje ny aktie. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 20 april 2016.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt.

Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal aktier som sådana personer tecknat i nyemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som sådana personer anmält för teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 25 april 2016 till och med den 13 maj 2016. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tredje bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Punkt 7b – Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett tillfälle under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier på samma villkor som i den av styrelsen föreslagna nyemissionen av aktier, varvid dock styrelsen vid utnyttjande av bemyndigandet ska ha rätt att besluta om annan avstämningsdag och annan tid för aktieteckning.

Bemyndigandet lämnas endast för att möjliggöra en nyemission på under punkt A nämnda villkor men med senare avstämningsdag och teckningstid, om detta skulle visa sig erforderligt med hänsyn till den tid som krävs för upprättande och godkännande av prospekt. Således är bemyndigandet villkorat av att godkänt prospekt inte föreligger vid sådan tidpunkt som möjliggör att avstämningsdag och teckningstid infaller i enlighet med styrelsens förslag till nyemission.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 7 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala. Handlingarna jämte kopia av kallelsen skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Bolaget har 5 073 289 aktier och röster.

                           _____________________

Nanexa AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) 

Telefon: 0709 -42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se
www.nanexa.se

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal områden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca och Karolinska Institutet.