Vid stämman var 980 001 st. (13 procent) av totalt 7 625 054 aktier representerade.

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Bolagsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Vid stämman beslutades att styrelsearvode ska utgå med 180 000 kronor till styrelseordförande och med 90 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. På stämman beslutades också att ledamöter och ordförande ska ha rätt att fakturera arvodet från eget bolag så länge det sker kostnadsneutralt för Nanexas räkning.

Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Bolagsstämman beslutade att omvälja Hans Arwidsson, Jan Sandström, Magnus Westgren samt Christian Östberg samt om nyval av Bengt Gustavsson som styrelseledamöter. Bengt Gustavsson har en gedigen erfarenhet från internationell läkemedelsindustri, bland annat som nordisk medicinsk chef på företag som Novartis Onkologi och Celgene och som nordisk klinisk forskningschef på Sanofi-Aventis.

Hans Arwidsson utsågs till ny ordförande för styrelsen.

Stämman omvalde Lars Kylberg, PwC till revisor.

Samtliga val ovan avser tiden fram till nästa årsstämma.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om bemyndiganden för styrelsen att besluta om nyemission.

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) 


Telefon: 0709 -42 83 03


E-post: david.westberg@nanexa.se 

www.nanexa.se