Nanexa AB (publ) höll den 6 april 2016 en extra bolagsstämma. Vid stämman beslutades att genomföra en företrädesemission som avses tillföra bolaget cirka 20,2 MSEK före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen kan bolagets aktiekapital ökas med högst 328 296,04 kronor och antalet aktier med 2 536 645. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Två teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie. Teckningskursen ska vara 8 kronor för varje ny aktie. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 20 april 2016. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 25 april 2016 till och med den 13 maj 2016. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tredje bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier.

Emissionslikviden skall framförallt användas till vidareutveckling, verifiering och marknadsföring av drug-delivery plattformen PharmaShell@.

För ytterligare information:
Nanexa AB (publ)
David Westberg, VD
Tel. 0709-42 83 03
E-mail: david.westberg@nanexa.se
www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal områden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca och Karolinska Institutet.

Uppsala den 6 april 2016
Nanexa AB (publ)
Styrelsen