Den 18 maj 2016 meddelade Nanexa att bolagets företrädesemission blivit fulltecknad. Enligt villkoren i företrädesemissionen har ett konsortium av garanter rätt till ersättning för ställda garantiåtaganden. Ett antal av dessa garanter har valt att kvitta sin fordran på Nanexa mot nyemitterade aktier i Nanexa. Med stöd av det bemyndigande som lämnades av Nanexas årsstämma den 26 maj 2016 har bolaget med anledning av ovanstående genomfört en nyemission av 16 000 aktier som kvittats mot fordringar på 128 000 kronor, motsvarande en teckningskurs på 8,00 kronor per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen.

Efter den nu genomförda riktade emissionen uppgår aktiekapitalet i Nanexa till 986 844,84 kronor och antalet aktier till 7 625 054 stycken.

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0709 -42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se
www.nanexa.se

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal områden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca och Karolinska Institutet.