Pressmeddelande

Uppsala 2020-02-27

 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

 

Nanexas företrädesemission fulltecknad

 

Styrelsen för Nanexa AB (publ) (”Nanexa” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för Nanexas aktieägare (”Företrädesemissionen”) som offentliggjordes den 31 januari 2020. Företrädesemissionen tecknades till 100 procent och Nanexa tillförs 45,5 MSEK före emissionskostnader. Utfallet medför att Bolaget säkerställer finansiering för bland annat en klinisk fas I-studie med NEX-18, uppskalning av GMP-produktion samt inledande studier för ytterligare ett eget produktprojekt.

 

Teckningstiden för Nanexas nyemission av units med företrädesrätt till befintliga aktieägare avslutades den 25 februari 2020. Utfallet visar att Företrädesemissionen totalt tecknades till 100 procent, varav cirka 82 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 18 procent utan stöder av uniträtter. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 30,00 SEK per unit, motsvarande 7,50 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen tillförs Nanexa 45,5 MSEK före emissionskostnader, vilket bland annat finansierar en klinisk fas I-studie med NEX-18, uppskalning av GMP-produktion samt inledande studier för ytterligare ett eget produktprojekt.

En unit består av fyra (4) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO2. I Företrädesemissionen emitteras 1 515 989 units, innehållandes 6 063 956 aktier och 3 031 978 teckningsoptioner av serie TO2. Varje teckningsoption berättigar innehavaren, under perioden 1 – 15 februari 2021, tillteckning av en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs motsvarande sjuttiofem (75) procent av den volymvägda genomsnittskursen under en period på 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden inleds, dock kan lösenpriset högst uppgå till 15 SEK per aktie. Detta innebär att det ytterligare kapitaltillskottet från teckningsoptionerna högst kan uppgå till 45,5 MSEK före emissionskostnader.

 

”Vi är mycket glada att våra aktieägare ser potentialen i bolaget och välkomnar också nya aktieägare. Emissionen ger oss nu möjlighet att fullt ut ta vara på Bolagets potential och vår fortsatta utveckling av PharmaShell®. Kapitalet finansierar både det pre-kliniska arbetet och den kliniska fas I-studien i NEX-18 samt utvärdering av ytterligare ett eget utvecklingsprojekt.” – kommentar David Westberg, VD Nanexa AB

 

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Nanexa med 784 805,42 SEK till 2 746 820,00 SEK. Det totala antalet aktier i Nanexa ökar till 21 223 854. De 1 515 989 betalda tecknade units (”BTU”) i Företrädesemissionen handlas på Spotlight Stock Market under kortnamnet (NANEXA BTU) fram till dessa att Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket, varefter BTU kommer att ersättas av aktier och teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kommer därefter att tas upp till handel på Spotlight Stock Market så snart som möjligt efter emissionsregisteringen vid Bolagsverket.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter inom ramen för Företrädesemissionen har skett i enlighet med de principer som anges i EU-tillväxtprospektet som offentliggjordes den 10 februari 2020. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Units skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Avräkningsnotan beräknas skickas ut den 28 februari 2020.

 

Rådgivare

Erik Penser Bank AB agerar finansiell rådgivare till Nanexa i samband med Företrädesemissionen och Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0709 – 42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.com

 

Denna information är sådan information som Nanexa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2020.

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal substanstyper och indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® utvecklar Nanexa egna projekt och har samarbetsavtal med flera läkemedelsbolag, däribland AstraZeneca.