Nyhetsbrev

Uppsala 2020-01-15

Nanexas VD David Westberg kommenterar och summerar 2019.

 

I april förra året kommunicerade jag i ett nyhetsbrev att 2019 hade inletts på bästa möjliga sätt, och nu kan jag glädjande nog konstatera att även fortsättningen på året förlöpte i samma positiva anda. Nedan följer ett axplock av händelser som jag tycker har varit speciellt positiva för utvecklingen av Nanexa.

Under 2019 har arbetet med vårt eget produktprojekt NEX-18 accelererats avsevärt och vi räknar med att kunna gå in i klinisk fas under 2020. Under året har vi låtit utföra ett flertal intervjuer med både så kallade Key Opinion Leaders (d v s världsledande experter på området) samt med betalande instanser, såsom försäkringsbolag, i USA. Vi har genomgående fått väldigt positivt gensvar rörande NEX-18, något som givetvis stärkes oss i vår övertygelse om att projektet ska kunna bli en framgång.

Under 2019 levererade vi positiva resultat i samtliga befintliga samarbeten och våra partners har också utökat samarbetena med oss för att närma sig en mer omfattande produktutvecklingsfas. Vi skrev också avtal om nya samarbeten med globala läkemedelsföretag och även dessa löper på som planerat.

Vi har också under 2019 jobbat med utvecklingen av vårt drug delivery-system PharmaShell®. Utvecklingsarbetet drivs bl.a. genom att genomföra djurstudier, både egna och inom våra partnerdrivna projekt. Under året fick vi bl. a. bekräftat att PharmaShell® fungerar som drug delivery-system för biologiska läkemedel, såsom peptider och vi visade också i labförsök att vi kan applicera PharmaShell® på proteiner. Sektorn för biologiska läkemedel är en av de mest expansiva inom den globala läkemedelsutvecklingen och i många fall är det komplicerat att lösa administreringen till patienter med dessa läkemedel. Med PharmaShell® öppnas helt nya möjligheter för biologiska läkemedel, vilket ger oss en unik position på marknaden.

I början av 2019 fick vi vårt grundpatent för PharmaShell® godkänt i USA. Detta följdes av ett godkännande av patentet i Japan och i slutet av året fick vi även ett utökat patent på PharmaShell® i USA. Det utökade patentet innefattar alla administreringsformer av PharmaShell®-försedda läkemedel. Vi jobbar också vidare med vår patentportfölj och lämnade under året in ytterligare två patentansökningar. Dessa avser formuleringar som inkluderar PharmaShell® och även utrustning för produktion och uppskalning.

Ett stort arbete som gjorts under 2019 är förberedelserna för att skapa en GMP-anläggning. Med en sådan anläggning möjliggörs produktion av PharmaShell®-belagda läkemedel för kliniska studier, både för vårt eget projekt NEX-18 och för våra partnerprojekt. Möjligheten att producera kliniskt prövningsmaterial är något som efterfrågas av flera av våra samarbetspartners och när anläggningen är på plats under 2020 så är vi, oss veterligen, det enda GMP-certifierade ALD-labbet i världen.

Nanexa har under 2019 också initierat diskussioner om ett samarbete med en industriell global partner för uppskalning av PharmaShell®-processen. Vi har stora förhoppningar om att detta ska kunna påskynda uppskalningsarbetet och med det påvisa möjligheten att producera PharmaShell® i en kommersiell produktionsskala. Detta är något som liksom ett GMP-klassificerat ALD-labb efterfrågas av läkemedelsbolagen.

I maj publicerade vi en vetenskaplig artikel tillsammans med AstraZeneca. Artikeln har fått stor uppmärksamhet och genom den har vi också börjat synas i mer vetenskapliga sammanhang. Personer i beslutande ställning i läkemedelsbolagen har god koll på den vetenskapliga litteraturen och vi har tydligt noterat att vår publicerade artikel gjort avtryck inom drug delivery-området. Publiceringar i vetenskapliga tidskrifter är något vi kommer fortsätta med och vi har fler artiklar på gång, både med samarbetspartners och på egen hand.

Nanexas organisation har förstärkts avsevärt under 2019. Under året anställde vi två personer och ytterligare två personer anställdes alldeles i inledningen av 2020. Vidare har vi kopplat ett stort antal världsledande konsulter med specifika spetskompetenser till oss. Nanexa har genom dessa rekryteringar förstärkts både avseende kapacitet på labbet samt med nödvändig spetskompetens inom läkemedelsområdet.

Avslutningsvis vill jag även berätta att vi under året fortsatt att jobba med marknadsföring av Nanexa och PharmaShell®. Detta görs framförallt genom deltagande på internationella så kallade partnering-konferenser.Hittills har det skapat avtal med sex partners om utvärdering av PharmaShell®. Genom tillgång till mer data från djurstudier och vår möjlighet att nu kunna erbjuda tillverkning av material i vår GMP-anläggning till kliniska studier stärker vi vår position framåt ytterligare.

Nu ser jag fram emot alla aktiviteter vi har planerade för 2020. Med vår förstärkta personalstyrka och våra hittills lyckade resultat förväntar jag mig ett bra år.

David Westberg, VD för Nanexa AB

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)
Telefon: 0709 – 42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se
www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal substanstyper och indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® utvecklar Nanexa egna projekt och har samarbetsavtal med flera läkemedelsbolag, däribland AstraZeneca.