vad är

VAD ÄR MultipELT myelom

Multipelt myelom är en hematologisk cancersjukdom som främst uppträder i benmärgen. De vanligaste symptomen är smärtor i ryggen eller bröstkorgen, trötthet, försämrat immunförsvar, förvirring, njurskador.

Multipelt myelom är en återkommande cancersjukdom med flera stadier, där behandlingen är både lång och krävande, men där flera framsteg har gjorts de senaste decennierna. Överlevnaden har därmed ökat och är idag ca 55% efter 5 år (1).

Det går ännu inte att bota myelom men behandlingsmöjligheterna har förbättrats drastiskt på senare år. Genom en kombination av läkemedelsbehandling och stamcellstransplantation når många patienter idag en stabil remission som varar i flera år.

Även om första linjens behandlingar fungerar kan de utlösa allvarliga och besvärliga biverkningar som gör det svårt för patienterna att efterleva sin livräddande behandlingsregim.

FÖREKOMST

Sjukdomen drabbar huvudsakligen äldre och är vanligare hos män, med en genomsnittsålder av 69 år vid diagnos. Globalt så insjuknar ca 140 000 människor (2). I och med att överlevnaden har förlängts så är det allt fler människor som lever med multipelt myelom.  

År 2019 uppskattades cirka 160 000 människor leva med multipelt myelom i USA (1).

Antal nyinsjuknande i
Multipelt Myelom globalt

2018 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
ÅR

Afrika

Europa

Nordamerika

Asien

Latinamerika och Västindien

Oceanien

DYNAMISKT BEHANDLINGSLANDSKAP

Sjukdomsmönstret vid multipelt myelom är en serie återfall där patienten genomgår ett antal olika behandlingslinjer. Perioder av tillfrisknande följs av återfall i takt med att cancercellerna blir resistenta mot behandlingen. Därför behövs nya läkemedel. Överlevnaden hos patienter med multipelt myelom har på senare år förlängts tack vare nya läkemedel och nya kombinationer av befintliga läkemedel. Hit hör bland annat immunmodulerande läkemedel i IMiD-kategorin, där lenalidomid (produktnamn: Revlimid®) är en så kallad basterapi i många av kombinationerna.

LENALIDOMID: BASTERAPI MED DÅLIG EFTERLEVNAD

Lenalidomid är en immunmodulerande substans inriktad såväl på cancercellerna som på den omgivande mikromiljön (3). Patienterna intar lenalidomid i form av en oral kapsel (25 mg) en gång om dagen under 21 dagar i sträck under en behandlingscykel om 28 dagar. Det är ingen tvekan om att behandling med lenalidomid ger ökad överlevnad (4) men också biverkningar som diarré, trötthet och illamående är vanliga. Biverkningarna kan för vissa patienter bli så störande och obehagliga att de avviker från sin livräddande behandlingsregim.

(1) NIH, SEER, Multiple Myeloma
(2) Datamonitor Multiple Myeloma Disease Analysis Feb 2022
(3) A review of the history, properties, and use of the immunomodulatory compound lenalidomide Zeldis et al. Ann N Y Acad Sci. 2011 Mar;1222:76-82
(4) Multiple Myeloma Research Foundation

kontrollerad frisättning

KONTROLLERAD FRISÄTTNING GER bättre efterlevnad

En injektion i månaden i stället för en kapsel om dagen i 21-28 dagar

NEX-20 kommer att kunna ersätta en daglig oral dos lenalidomid under 21-28 dagar med en enda injektion per månad, som ges på kliniken.

MER ÄN VAR TREDJE PATIENT MED MULTIPELT MYELOM HAR DÅLIG EFTERLEVNAD
En studie av 793 patienter visade nyligen att 38 procent, det vill säga mer än en tredjedel, ansågs ha bristfällig efterlevnad avseende lenalidomid. I studien användes innehav av läkemedlet som proxyvariabel för efterlevnad. (5)

Mer än var tredje äldre patient med nydiagnostiserat multipelt myelom anses ha bristfällig efterlevnad avseende lenalidomid. Det visar på behovet av att förstå olika faktorer bättre och av att utveckla strategier för att stärka efterlevnaden hos denna patientgrupp.

LYMFOM, MYELOM OCH LEUKEMI I KLINISK MILJÖ

Dagens orala administrering gör det ganska lätt för patienter som tycker att biverkningarna är alltför besvärliga att helt enkelt sluta ta den medicin de behöver. Om lenalidomid injicerades på klinik en gång i månaden skulle det förbättra förskrivning och efterlevnad avsevärt.

Detta gör läkemedlen billigare för patienterna och i USA får sjukvårdsleverantörerna även ett annat incitament, nämligen att injektioner på kliniken genererar kontinuerlig ersättning, till skillnad från receptbelagda tabletter.

US KEY OPINION LEADER, TEXAS

(5) Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2020;20(2):98-104