vad är

VAD ÄR typ 2-diabetes?

Typ 2-diabetes är en metabol sjukdom där kroppen har svårt att reglera sockerhalten vilket leder till höga blodsockervärden.

Sjukdomen uppkommer främst i övre medelåldern (>45 år) men förekomsten ökar i yngre år som en följd av alltmer stillasittande och osund kost. Vanliga symtom är bland annat trötthet, ökad törst och frekvent urinering. Symtomen kommer ofta långsamt och kan ibland vara svåra att märka.

Typ 2-diabetes kan ge en rad allvarliga följdsjukdomar, såsom njurskador, nedsatt syn och hjärtsjukdomar. Behandling är därför avgörande, både för patienternas allmänna välmående och för att hålla nere kostnader för sjukvården och samhället.

FÖREKOMST

Typ 2-diabetes är en av våra vanligaste folksjukdomar där förekomsten ökar i takt med en åldrande befolkning. Datamonitor Healthcare uppskattar att det globalt lever cirka 600 miljoner människor med typ 2-diabetes idag, en siffra som beräknas öka till 635 miljoner 2027 (1).

Av de som lever med typ 2-diabetes blir tyvärr inte alla diagnostiserade och antalet som inte får adekvat behandling är ännu större. I de sju stora marknaderna i västvärlden beräknas cirka 50 miljoner personer bli behandlade med läkemedel 2027 (3), med en ökning på 2-3% per år.

BEHANDLING

Målet med behandlingen vid typ 2-diabetes är att få ner blodsockervärdet. Det går att göra med fysisk aktivitet och bra matvanor, men oftast behövs också läkemedel. Det finns flera läkemedel tillgängliga för att behandla typ 2-diabetes, men det är också viktigt att ändra sin livsstil genom intag av färre mindre kalorier och mer motion.

En av de vanligaste läkemedelsklasserna för behandling av typ 2-diabetes, är GLP-1-analoger (glukagonlik peptid-1), som ges subkutant en gång per dag eller en gång per vecka. Liraglutid är en GLP-1-analog som idag ges med dagliga injektioner.

MARKNAD

Försäljningen av läkemedel mot typ 2-diabetes i de sju stora marknaderna i västvärlden, beräknas uppgå till 50 miljarder dollar år 2022, varav GLP-1-analoger står för ca 15 miljarder dollar och förväntas växa med omkring 10 procent per år under perioden 2022-2029 (3).

kontrollerad frisättning

NEX-22: Kontrollerad frisättning ger bättre efterlevnad och bekvämare behandling

NEX-22 är en omformulering av liraglutid med en månads frisättning som kan ersätta dagens behandling med dagliga eller veckovisa injektioner av liraglutid och andra GLP-1-analoger.

STORT MEDICINSKT BEHOV

I en studie (2) bland patienter med typ 2-diabetes  som behandlas med GLP-1-analoger bedömdes cirka 50 procent inte följa ordinerad behandling – trots att utebliven behandling kan leda till allvarliga följdsjukdomar. Nanexa bedömer, baserat på intervjuer med ledande läkare, att injektioner en gång per månad istället för dagligdags skulle ge en betydligt bättre följsamhet av ordinerad behandling. Det skulle därmed vara ett viktigt tillskott till dagens behandlingsalternativ. Ökad följsamhet bidrar till en förbättrad behandlingseffekt och därigenom friskare patienter och stora besparingar för vården och samhället.

BEKVÄMLIGHET

Patienter med låg följsamhet av ordinerad behandling är den huvudsakliga målgruppen för NEX-22. Men bedömningen är att den ökade bekvämlighet som det innebär med betydligt färre injektioner gör att NEX-22 utgör ett attraktivt behandlingsalternativ för merparten av alla patienter.

(1) Datamonitor Type 2-diabetes Disease analysis March 2021
(2) Weiss et.al. Patient Prefer Adherence . 2020 Nov 27;14:2337-2345
(3) Global Data Type 2-diabetes forecast 2021