Efter djurstudien som Nanexa genomförde under innevarande kvartal analyserades vävnad hos försöksdjuren med avseende på metallinnehåll. Resultaten från studien visar att ingen ansamling av metall förekommer i lever, mjälte, lungor eller hjärna. 

PharmaShell® utgörs av skal av metalloxid (i det studerade fallet aluminiumoxid) som appliceras direkt på partiklar av läkemedel och ger en helt tät inneslutning av partiklarna. Detta kan ge möjlighet till styrning av läkemedelsfrisättningen samt ett flertal andra fördelar.

I kontakter med läkemedelsindustrin har frågan rests om metall från PharmaShell® anrikas i organ såsom lever, mjälte, lungor eller hjärna. För att verifiera att så inte är fallet har vävnadsprover från kritiska organ tagits efter avslutad djurstudie och sedan analyserats med avseende på aluminium.

Aluminiumnivåerna i organen hos råttor som fått PharmaShell® injicerat överstig inte aluminiuminnehållet i organen hos kontrollgruppen, d v s ingen anrikning av aluminium i organvävnaden kunde påvisas.

Företagets VD David Westberg kommenterar

Under produktutveckling av läkemdel som bygger på nya drug delivery-system uppkommer ofta frågan om biodistribution, dvs om material från drug delivery plattformen i sig, anrikas i vitala organ såsom lever, mjälte, lungor och hjärna. Därför var det naturligt för oss att undersöka detta i den djurstudie i råtta som vi just genomfört för att studera depåeffekten av PharmaShell®.

Dessa resultat stärker Nanexas position i samtal med framtida partners från läkemedelsindustrin.

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0709 -42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.se

Denna information är sådan information som Nanexa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september, 2017.

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug deliveryföretag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca