Pressmeddelande

Uppsala 2019-01-21

 

TECKNINGSPERIOD FÖR TECKNINGSOPTIONER (TO1) I NANEXA AB ÄR NU ÖPPEN

Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner, noterade för handel på Spotlight Stockmarket med kortnamnet NANEXA TO1, kan nu ske. Teckningstiden löper från den 21 januari till den 1 februari. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 5,99 kr per aktie. Kursen motsvarar sjuttiofem (75) procent av det volymvägda genomsnittet av kursen för Nanexas aktie under perioden 7 januari 2019 till den 18 januari 2019.

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel (tillgänglig hos respektive förvaltare samt hos Aqurat Fondkommission) för inlösen, så att den är Aqurat Fondkommission tillhanda senast fredagen den 1 februari 2019. Observera att även betalning för de nya aktierna ska vara Aqurat Fondkommission tillhanda senast den 1 februari, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln. Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa sin förvaltares instruktion avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 1 februari 2019, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

De innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner rekommenderas att sälja dem. Teckningsoptionerna handlas till och med den 30 januari 2019. Teckningsoptioner som inte nyttjas eller säljs förfaller utan värde.

De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (Nanexa IA). Interimsaktierna beräknas omvandlas till riktiga aktier så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart under februari 2019. Ingen handel kommer att ske i interimsaktier på börsplatsen.

Vid eventuella frågor avseende Nanexas teckningsoptioner av serie TO1, vänligen kontakta Aqurat Fondkommission, telefon: 08-684 05 800, E-post: info@aqurat.sealternativt Göteborg Corporate Finance, telefon: 031-13 82 30, E-post: info@gcf.se.

 

Kortnamn: NANEXA TO 1

ISIN-Kod: SE0010520452

 

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0709 -42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.com

 

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug deliveryföretag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell®som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell®har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.