Nanexa har under innevarande kvartal genomfört en omfattande djurstudie med syfte att visa på möjligheter att använda PharmaShell® i en parenteral depåberedning. 

Nanexa har nu erhållit resultat från en PK-studie* i råtta där flera doser av en läkemedelssubstans belagd med PharmaShell® av olika skaltjocklekar jämförts med substans utan PharmaShell®. Studien genomfördes på Charles River Laboratories anläggning i Skottland. Den varade i tre veckor vilket är betydligt längre än den tidigare studien med PharmaShell® som varade i sex dagar.

Resultaten från mätningarna av substansen i blodplasma visade att nivåerna efter en initialt högre koncentration snabbt klingade av till en konstant nivå, vilken bibehölls genom hela återstoden av studien utan tendens till avklingning. Av det kan vi dra slutsatsen att depåfunktionen varar längre är de tre veckor vi följde råttorna i denna studie. Dessutom visade resultaten att plasmanivåerna var beroende av både dos och skaltjocklek, vilket ger oss viktiga verktyg för att kunna designa läkemedelsdepåer utifrån specifika medicinska behov. Arbetet med nästa djurstudie är igång med målsättningen att kunna följa hur länge depåerna fortsätter vara verksamma.

Företagets VD David Westberg kommenterar

Resultatet som presenteras ovan ser jag som väldigt värdefullt för bolaget. Vid utveckling av en depåberedning är det en konstant plasmanivå av läkemedelssubstansen man eftersträvar för att uppnå optimal behandlingseffekt. Utvecklingsarbetet med PharmaShell®-plattformen, som skett på företagets laboratorium i Uppsala har nu skapat de möjligheter som behövs för att kunna ta tekniken vidare in i utvecklingen av en blivande kommersiell läkemedelsprodukt. Det är självklart mycket glädjande och viktigt för utvecklingen av bolaget.

Dokumentationen av företagets PharmaShell®-plattform stärktes ytterligare av studien då vi i kunde konstatera att PharmaShell® inte påverkade vävnaden där depån lagts, något som också det är en mycket viktig parameter vid framtagning av en kommersiell produkt.

Sammantaget vill jag framhålla att vi har tagit ett stort steg framåt i utvecklingen av PharmaShell® och att vi närmar oss en mycket spännande fas i företagets utveckling.

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0709 -42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.se

Denna information är sådan information som Nanexa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september, 2017.

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug deliveryföretag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca och Karolinska Institutet.

 

*En farmakokinetisk studie (PK-studie) är en studie av hur en läkemedelssubstans påverkas vid administrering till en levande organism. I en farmakokinetisk studie följs vanligtvis läkemedelssubstansen genom att ta blodprover från organismen vid ett flertal tidpunkter för att kunna mäta halten av den.