Allt inom Emission

Nanexa offentliggör utfall i företrädesemissionen

Nanexa AB (publ) (”Nanexa” eller ”Bolaget”), offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission om cirka 121 MSEK (”Företrädesemissionen”), för vilken teckningsperioden avslutades den 26 oktober 2023. Utfallet i Företrädesemissionen visar att 42 146 268 aktier, motsvarande cirka 34,7 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed kommer garantiåtaganden om 32 853 732 aktier, motsvarande cirka 27,1 procent av erbjudna aktier, att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget 75 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Nanexa genomför en företrädesemission om cirka 121 MSEK

Nanexa AB (publ) (”Nanexa” eller ”Bolaget”) genomför en nyemission av aktier om cirka 121 MSEK före transaktionskostnader med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Styrelsen beslutade idag, den 21 september 2023, om Företrädesemissionen med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 9 juni 2023. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt 75 MSEK, vilket motsvarar cirka 62 procent av Företrädesemissionen. Syftet med Företrädesemissionen är att förstärka Bolagets finansiella ställning, att möjliggöra planerade kliniska studier och att genomföra ytterligare värdeskapande aktiviteter som stödjer PharmaShell® och NEX-projekten. Styrelsen har vidare till följd av Företrädesemissionen beslutat att senarelägga publiceringen av Bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2023 till den 20 november 2023.