Allt inom Bolagshändelse

Nanexa offentliggör utfall i företrädesemissionen

Nanexa AB (publ) (”Nanexa” eller ”Bolaget”), offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission om cirka 121 MSEK (”Företrädesemissionen”), för vilken teckningsperioden avslutades den 26 oktober 2023. Utfallet i Företrädesemissionen visar att 42 146 268 aktier, motsvarande cirka 34,7 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed kommer garantiåtaganden om 32 853 732 aktier, motsvarande cirka 27,1 procent av erbjudna aktier, att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget 75 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Nanexa offentliggör EU-tillväxtprospekt med anledning av företrädesemission

Styrelsen i Nanexa AB (publ) (”Nanexa” eller ”Bolaget”) beslutade den 21 september 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 juni 2023, att genomföra en företrädesemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 121 MSEK (”Företrädesemissionen”). Nanexa har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett EU-tillväxtprospekt som idag godkänts av Finansinspektionen och publicerats på Bolagets hemsida www.nanexa.com.