MEDIA

Nanexa publicerar delårsrapport för januari-mars 2022

20 april, 2022
- Regulatoriskt - Delårsrapport

Positiv utveckling i produktprojekten och i patentportföljen

Väsentliga händelser under första kvartalet 2022

  • Nanexa AB beviljades patent i USA (US 11,214,865 B2) avseende en ALD-reaktor anpassad för storskalig produktion av PharmaShell®-belagda läkemedel.
  • Nanexa meddelade att bolagets prekliniska utredning indikerar orsaken till och en potentiell lösning på de måttliga hudreaktioner som uppkom i den kliniska studien med NEX-18. Med dessa resultat expanderar Nanexa det prekliniska programmet för att optimera formuleringen av NEX-18 och projektet väntas gå in i klinik igen under nästa år.
  • Nanexa gjorde framsteg i den patentintrångsprocess som bolaget driver mot det amerikanska bolaget Vitrivax, Inc. En amerikansk domstol avslog Vitrivax begäran om att avvisa Nanexas käromål avseende patentintrång och Vitrivax yrkande om att skyldigheten att lämna ut information (s k discovery) ska upphöra. Vidare var Nanexas yrkande om att discovery-processen ska tvingas fortsätta också framgångsrik.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2022

  • Omsättningen uppgick till: 298 (536) kSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -12 331 (-6 623) kSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till: -12 370 (-6 670) kSEK
  • Resultat per aktie uppgick till: -0,24 (-0,29) SEK
  • Periodens kassaflöde uppgick till: -17 934 (22 158) kSEK
  • Likvida medel vid periodens utgång: 87 726 (34 849) kSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på vår hemsida via följande länk, https://nanexa.com/finansiella-rapporter/.

Investerarpresentation 20 april kl 10:00

En livesänd presentation med vd David Westberg och efterföljande frågestund hålls kl 10:00 i Infront Direct Studios lokaler och tittarna ges möjlighet att ställa frågor via chat.

Presentationen kan ses på denna länk.