MEDIA

Nanexa publicerar delårsrapport för januari-september 2022

25 oktober, 2022
- Regulatoriskt - Delårsrapport

Lansering av NEX-22 inom typ 2-diabetes och nya partnerprojekt med stor potential

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2022

 • Nanexa AB meddelade under kvartalet att bolaget startar produktprojektet NEX-22 som adresserar en mycket stor marknad. I NEX-22 kommer bolaget utveckla en långtidsverkandeformulering av liraglutid med PharmaShell®, för behandling av typ 2-diabetes. NEX-22 blir bolagets tredje egna produktutvecklingsprojekt
 • Nanexa meddelade under kvartalet att bolaget utökade sitt samarbetsavtal med Applied Materials, Inc. Detta sker genom ett tilläggsavtal som reglerar kommersiella frågor och banar väg för potentiella framtida licensavtal med kunder inom läkemedelsbranschen
 • Nanexa erhöll utökat GMP certifikat från Läkemedelsverket för tillverkning av kliniskt prövningsmaterial för sin nybyggda pilotanläggning i Uppsala
 • Under kvartalet tecknade Nanexa ett så kallat Material Transfer and Feasibility Study Agreement med option på licens med ett av de största globala läkemedelsbolagen, för utvärdering av Nanexas drug delivery-system PharmaShell i en depåformulering av ett specifikt läkemedel för lokal administrering
 • Nanexa AB och Vitrivax, Inc. gav under kvartalet in en skrivelse till domstolen i Delaware där de begärde att Nanexas stämning avseende patentintrång förklaras vilande i avvaktan på att parterna finaliserar villkoren för en förlikning som man i allt väsentligt kommit överens om.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I oktober 2022 tecknade Nanexa ytterligare ett så kallat Material Transfer and Feasibility Study Agreement med ett läkemedelsbolag specialiserat inom ögonområdet, för utvärdering av Nanexas drug delivery-system PharmaShell i en depåformulering av ett specifikt läkemedel för intravitreal administrering.

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli – 30 september 2022

 • Omsättningen uppgick till: 1 531 (826) kSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -11 927 (-7 857) kSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till: -12 045 (-7 904) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -0,24 (-0,18) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till: -21 297 (91 203) kSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång: 45 608 (119 799) kSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 30 september 2022

 • Omsättningen uppgick till: 2 040 (1 704) kSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -40 112 (-22 776) kSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till: -40 639 (-22 912) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -0,80 (-0,75) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till: -60 052 (107 108) kSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång: 45 608 (119 799) kSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida via följande länk, https://nanexa.com/finansiella-rapporter/.

Rapportkommentar 25 oktober kl 13:00
En livesänd Rapportkommentar hålls via Infront Direkt Studios kl 13:00, där vd David Westberg och Director Business Development Otto Skolling svarar på frågor från reporter och tittarna ges möjlighet att ställa frågor via chat.

Sändningen kan ses på denna länk denna länk.