Valberedning

Enligt de principer för tillsättande av valberedning som beslutades av Nanexas årsstämma 2020 ska valberedningens ledamöter utses av de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Styrelsens ordförande ska adjungeras till valberedningen.

Inför årsstämman 2021 har följande personer utsetts till valberedningen.

  • Anders Hall, utsedd av CJ Hall Invest AB
  • Hanno Lindroth, utsedd av Mårten Rooth
  • Christian Östberg, utsedd av Anders Johansson
  • Göran Ando, styrelseordförande, adjungerad