Valberedning

Enligt de principer för tillsättande av valberedning som beslutades av Nanexas årsstämma 2022 ska valberedningens ledamöter utses av de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Styrelsens ordförande ska adjungeras till valberedningen.

Inför årsstämman 2023 har följande personer utsetts till valberedningen.

  • Philip Norin
  • Hanno Lindroth, utsedd av Mårten Rooth
  • Christian Östberg, utsedd av Anders Johansson
  • Göran Ando, styrelseordförande, adjungerad

Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på bolagets hemsida, www.nanexa.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom att sända e-mail till info@nanexa.com (rubrik ”Nanexas valberedning”) eller via brev till: Nanexa AB, Att: Nanexas valberedning, Virdings Allé 32B, SE-754 50, Uppsala, Sverige.