Valberedning

Enligt de principer för tillsättande av valberedning som beslutades av Nanexas årsstämma 2020 ska valberedningens ledamöter utses av de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Styrelsens ordförande ska adjungeras till valberedningen.

Inför årsstämman 2021 har följande personer utsetts till valberedningen.

  • Anders Hall, utsedd av CJ Hall Invest AB
  • Hanno Lindroth, utsedd av Mårten Rooth
  • Christian Östberg, utsedd av Anders Johansson
  • Göran Ando, styrelseordförande, adjungerad

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2021 samt på bolagets hemsida, www.nanexa.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom att sända e-mail till info@nanexa.com (rubrik ”Nanexas valberedning”) eller via brev till: Nanexa AB, Att: Nanexas valberedning, Virdings Allé 32B, SE-754 50, Uppsala, Sverige.

Eventuella förslag måste vara valberedningen tillhanda senast den 15 april 2021 för att ingå i kallelsen och dagordningen för årsstämman.