Valberedning

Enligt de principer för tillsättande av valberedning som beslutades av Nanexas årsstämma 2023 ska valberedningens ledamöter utses av de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Fler än tio

aktieägare behöver dock inte tillfrågas. Styrelsens ordförande ska adjungeras till valberedningen.

Inför årsstämman 2024 har följande personer utsetts till valberedningen.

  • Marlon Värnik, utsedd av Exelity AB
  • Christian Östberg, utsedd av Gerhard Dal
  • Göran Ando, styrelseordförande, adjungerad

Valberedningen ska inför årsstämman 2024 förbereda förslag till följande beslut:

  1. förslag till val av ordförande vid årsstämman,
  2. förslag till styrelsearvoden och ersättning till Bolagets revisorer,
  3. förslag till val av styrelseledamöter,
  4. förslag till val av styrelseordförande,
  5. förslag till val av revisorer, och
  6. förslag till principer för utseende av ledamöter till valberedningen samt förslag till beslut om riktlinjer för valberedningen inför årsstämman 2025.

Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman 2024 samt på bolagets hemsida, www.nanexa.com.